År 2016

Ensamstående kan få hjälp att skaffa barn. Idag fattar riksdagen beslut om ensamstående kvinnor ska ges samma möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård som i dag finns för gifta par, registrerade partner och sambor. Ensamstående kvinnor som genomgår en insemination eller befruktning utanför kroppen, så kallad IVF, blir då barnets enda rättsliga förälder. Men både utredningen och regeringens förslag har kritiserats för att det skapar barn som bara får en förälder redan från början. Men det duger inte som motargument anser Jim Friberg, RFSU:s representant i Blekinge. "Den risken finns ju i alla lägen. Jag säger snarare 'varför ska man hela tiden jaga möjligheten att vara två'" säger Jim Friberg. SR 160113.

Olof Edsinger och Stefan Gustavsson: Radikala queerteorier i skolan. De strategier som nu håller på att lanseras i svenskt skolväsende handlar om att all identitet och sexualitet är att betrakta som flytande. Just nu pågår ett socialt experiment i svensk förskola och skola, som vi som kristenhet har all anledning att problematisera. Det kallas för ”normkritisk pedagogik”, och lanseras på bred front av RFSL, RFSU och ett antal statliga myndigheter. Sin grundläggande inspiration hämtar man från queer-rörelsen, och det man vänder sig emot är normbildning i allmänhet och heteronormativitet i synnerhet. Allt tal om ”normalt” och ”onormalt” ifrågasätts, och inte minst den så kallade tvåkönsnormen hamnar konstant i skottgluggen – alltså tanken på att mänskligheten i huvudsak kan delas in i två olika kön. Eftersom tvåkönsnormen är så djupt rotad i oss människor har det blivit viktigt att implementera normkritiken redan på förskolenivå.
För vår del är det inte långsökt att koppla samman vår tids normupplösning med den ökande psykiska ohälsan bland våra unga. Vår uppmaning till Sveriges föräldrar är därför att läsa in sig på vad som håller på att ske på våra förskolor och skolor, och att därefter låta ansvariga chefer veta vad vi tycker om detta. Detta i enlighet med läroplanens första kapitel: "Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen." Dagen 160115.

Olof Edsinger: Just när vi hade vant oss vid "hen" (Queer i Canada). I början av hösten uppmärksammade jag också Lärarnas Riksförbunds Studerandeförenings lathund Det öppna klassrummet, där man som lärare får rådet att aldrig tilltala en grupp individer utifrån sitt "tilldelade kön", till exempel genom uttryck som "grabbar" och "tjejer". Inte heller får man tala om elevernas "mammor och pappor”" i stället föreslås uttryck som "vårdnadshavare" och "vuxna". Jag problematiserade detta utifrån att begrepp som för en klar majoritet ter sig både naturliga och motiverade måste undvikas på grund av en minoritets önskemål, trots att de i sig varken kan beskrivas som kränkande eller diskriminerande. Och inte minst viktigt: Lathundens råd gör att man osynliggör det som de begrepp man vänder sig emot står för. Det kan ju trots allt vara så (vilket jag själv anser) att det ligger i majoritetens intresse att elevernas "vuxna" därhemma får kallas för just "föräldrar". Liksom att man trivs bra med att tillhöra gruppen "grabbar" eller "tjejer", och därför inte vill att denna typ av könsgränser ska bli utsuddade.
Inte helt oväntat fick jag positiv respons på denna analys av både av människor i och utanför kyrkan. Många tyckte vidare att det lät som något ganska galet – ett fenomen ute i marginalen, bortom rim och reson. Men nu har jag precis fått ett exempel på hur det kan låta när det hela går ännu längre. Denna gång är det delstatsregeringen i det canadensiska Alberta som i en nyss publicerad lathund vid namn Guidelines for Best Practices tar upp hur man kan skapa "lärande miljöer som respekterar olika sexuella orienteringar, könsidentiteter och könsuttryck" i skolans värld. Könsneutrala toaletter är förstås en självklarhet, men när det gäller duscharna blir det lite mer kinkigt. Här får vi veta att om man som elev tycker att det känns utmanande att dela duschrummet med personer av motsatt biologiskt kön (men som alltså känner sig som sitt motsatta kön) - då är det den som identifierar sig med sitt biologiska kön som måste flytta på sig. "En elev som motsätter sig att dela tvättrum eller omklädesrum med en elev som är trans eller genderblandad erbjuds en alternativ lokal (detta scenario gäller även när en förälder eller annan vårdnadshavare motsätter sig delade tvättrum eller omklädesrum å barnets vägnar)" (s 10). Världen idag 160129.

Christian Student Expelled from University for Quoting Bible on Homosexuality. A Christian student at a university in England has reportedly been expelled for quoting Scripture about homosexuality on his personal Facebook page. Christian Today reports the University of Sheffield dismissed the student, Felix Ngole, who was pursuing his Master’s degree in social work. Ngole quoted Scripture in support of Kim Davis, the Kentucky clerk who was jailed after she refused to issue marriage licenses to same-sex couples. The Facebook post was brought to the attention of Sheffield administration, which led to Ngole’s dismissal from the social work program. The student was told that he was “no longer recognised as a University student" because others might have been offended by his words. The administration further decided that Ngole’s beliefs about homosexuality affected his "ability to carry out a role as a social worker". The student plans to appeal the decision to continue his studies at the university. Ngole said, "My beliefs about marriage and sexual ethics reflect mainstream, biblical understanding, shared by millions around the world. Simply expressing that understanding, in a personal capacity, on my Facebook page, cannot be allowed to become a bar to serving and helping others in a professional capacity as a social worker." Christian Headlines 160129.

Våldtagna män i vårdens skugga. Våldtäkter mot män är vanligare än vi kanske tror, men fortfarande saknas ofta rutiner för att emot dem inom sjukvården. Det säger etnologen Jens Lindberg vid Umeå universitet som nyligen disputerade på en avhandling om våldtagna män och om hur de tas emot i vården. Även om våldtäkter mot män är betydligt mer sällsynta än våldtäkter mot kvinnor, så uppger många män att de har utsatts. I en rapport från 2014 uppgav en av hundra män att de efter sin 18-årsdag tvingats till samlag eller liknande genom våld eller hot om våld. 15 procent av männen hade erfarenheter av att i vuxen ålder blivit utsatta för någon form av sexuellt våld. Men inom vården saknas ofta rutiner för att ta emot våldtagna män. SR 160202.

Kyrkorna och RFSU möttes för samtal om sexualitet. Under måndagen bjöd Sveriges kristna råd in kyrkor och ungdomsförbund att samtala med organisationen RFSU om synsätt när det gäller sexualitet och relationer. "Det ställdes en del kritiska frågor men det gjordes i god ton från alla parter," säger Björn Cedersjö på SKR. Edsinger pekar ut ett exempel på var hans egen syn och RFSU:s skiljer sig åt. "Alla som läst RFSU:s material vet att man inte vill skapa några begränsningar, allt frivilligt sex är positivt, man vill inte säga att kärlek och sex bör hänga ihop. Där är en tydlig skillnad, vi tror att det är positivt att rekommendera det." Världen idag 160202.

Olof Edsinger: Ny skolpedagogik kan spä på ungas identitetskriser. Normkritisk pedagogik införs på bred front i svenska skolor med stöd av flera statliga myndigheter och organisationer som lobbygruppen RFSL. Det handlar om att se identitet och sexualitet ur queer-ideologins ögon. "Än så länge finns en väldig rädsla i medierna för de här frågorna. Men någonstans måste vi väcka diskussionen. Den här pedagogiken måste få granskas öppet och i ljuset," förklarar författaren och teologen Olof Edsinger som i samarbete med Svenska Evangeliska Alliansen nyligen kom ut med boken "När minoriteten tar majoriteten som gisslan". Vilka ideologier ligger bakom normkritiken? Vad är det för tankegods? Var har de hämtat idéerna? "Jag upptäckte att vissa grupper under tio års tid systematiskt arbetat för att få in den så kal-lade normkritiska pedagogiken i förskolan. Man ser exempelvis inte tolerans längre som något eftersträvansvärt. Alla kategoriseringar ses som problem, typ att det finns två kön – män och kvinnor. Normkritiken bygger på att var och en ska definiera sig själv och då måste man slå sönder de traditionella normerna. Alla blir individer. Man får inte klumpa ihop människor i grupper för det upplevs som förtryckande. Problemet är att den normkritiska ideologin upplevs som befriande för en liten grupp medan den stora majoriteten ofta är ganska bekväm med att till exempel få kalla sig själva för tjejer och killar. Då blir det ett totalitärt drag, att i normkritikens namn tvinga en stor del av befolkningen att anpassa sitt språk och sitt beteende till denna minoritet. Den här forskningen har sitt starkaste ursprung i queer-rörelsen med koppling till RFSL och liknande organisationer runt om i världen. Många av de svenska ideologerna är samtidigt förundrade över att man fått ett sådant genomslag i Sverige. De skriver själva i en av sina antologier att det saknar motstycke i hela världen. Det är det som är unikt för Sverige, att som de säger 'verkligt radikala och maktkritiska perspektiv' inte bara drivs inom genus-vetenskapliga institutioner utan även av ett antal svenska statliga myndigheter." Olof Edsinger ger flera exempel på dessa myndigheter. Exempelvis Skolverket men också Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor (MUCF), som arbetar med statliga bidrag till ungdomsorganisationer. Liksom Diskrimineringsombudsmannen och Forum för levande historia. "Det finns en väldig rädsla för att kritisera det här för att man blir så stigmatiserad om man "bråkar" med HBTQ-rörelsen. De är på något vis fredade från all kritik, de uppfattas som en minoritet och då blir man den stora buffeln om man på något vis ifrågasätter det som sägs. Man har som sagt var förberett sig under tio års tid och undervisat om det exempelvis inom genusvetenskap. Men nu genomförs det och direktiven kring detta går ut till alla skolor och alla förskolor i Sverige. Människor mår väldigt dåligt när allting flyter. Jag tycker att vi redan har sett det under lång tid i Sverige. Vi har en skyhög psykisk ohälsa bland unga trots att vi inom så många andra jämförbara områden ligger väldigt väl till, internationellt sett. Just det här att så mycket flyter i tillvaron är särskilt allvarligt för de unga. Det här här som en normkritisk pedagogik fär sitt starkaste genomslag," säger Olof Edsinger. Hemmets Vän 160204.

De befriar flickor som sålts som sexslavar. Ett Facebook-inlägg i början av januari om flickors sexslaveri i Nepal och Indien gav explosionsartad uppmärksamhet. "Det inspirerar oss att hjälpa ännu fler offer för den hänsynslösa sexhandeln," säger Mikael Alfvén, grundare av Love Nepal som driver flera hem för dessa flickor. Arbetet började 2009 efter att den kristne förkunnaren Mikael Alfvén under ett besök i Singapore fick se bilder på flickor som utnyttjades som sexslavar, flickor som var 8-9 år. Den senaste tidens uppmärksamhet, bland annat på sociala medier, beror bland annat på att organisationen gått in i de mörkaste bordellområdena där sexhandeln är som störst. "De lever i en brutal verklighet, i vad som kan beskrivas som fängelsehålor. Flickorna räknas inte som människor och utnyttjas hänsynslöst i sexindustrin." Områdena bevakas av bordellpolisen. Enbart i ett av områdena "jobbar" minst 10.000 flickor, varav de flesta är minderåriga. Verksamheten styrs med järnhand av hallickar och bordellmammor. Dagen 160205.

Love Nepal blir fråga för statsministern. Birgitta Ohlsson (L) är djupt upprörd över hur unga flickor utnyttjas som sexslavar i Indien. När Stefan Löfven snart besöker Indien vill hon att statsministern tar upp frågan. Dagen 160207.
Vill att Löfven agerar mot sexslaveri i Indien. Birgitta Ohlsson (L) hänvisar till organisationen Love Nepal i en skriftlig fråga som hon ställer till Stefan Löfven. Hon vill veta hur statsministern ska försöka förmå Indiens premiärminister att stoppa sexslaveriet med unga flickor. Världen idag 160205.
Love Nepal når ut. Familjen Alfvéns arbete med att rädda flickor från prostitution i Nepal och Indien har på senare tid uppmärksammats stort i flera svenska medier. "Allting började med att jag skrev ett inlägg på min privata Facebooksida om hur vi gick in i bordellområdena i New Delhi. Jag beskrev också hur starkt berörd jag blev av fasan vi mötte," säger Jonatan Alfén. Världen idag 160205.
Radioprogram om sexslaveri gav stor respons. Många hörde av sig efter "Söndagarna med Stina Wollter" i P4 i går kväll Där den hänsynslösa sexhandeln med flickor i Nepal och Indien lyftes fram. "Många vill hjälpa till och bidra med det de kan," säger Mikael Alfvén, grundare av organisationen Love Nepal. Dagen 160209.
Svårt få bukt med sexhandel i Asien. Barnsexindustrin i Indien och Nepal är omfattande och svår att motverka. I Sveriges stöttas några av de större organisationerna som hjälper flickor att undslippa prostitution i Indien och Nepal. Världen idag 160224.

Vi måste våga prata om sex. Vi måste också tala om hur sex blir en källa till glädje och lust. Massor av tjejer har upptäckt att de var en i raden som blev utnyttjade för att sedan bli kallad hora. Det ungdomar i dag saknar allra mest är att de inte får lära sig hur man får ett förhållande att hålla. Det säger skolan inget om. Eleverna uppmuntras att göra sina egna fria val. Men de får inget alternativ till skolans normkritiska och i många avseenden värdeneutrala värdegrund. RFSU har varit snabba med att distribuera undervisningsmaterial och filmer till skolorna. Ju fler vi haft sex med desto mindre får vi ut av det. Trohet är en förutsättning för att vi ska våga lita på varandra. Dagen 160209.

Ann-Sofie Selander: Låt inte RFSU bli barnens sexlärare. Vet ni föräldrar vad era barn och ungdomar utsätts för på deras skolor? Material har skickats till alla skolor i Sverige i vilket de upplyser om att det finns olika slags relationer och uppmanar att prova på och pröva sig fram. Eleverna får till och med se ett antal olika sätt hur man kan ha sex på från en dvd från RFSU. Denna organisation understöds statligt varje år. Är det vettigt att 13-åringar får diskutera samlag i klassen efter det att de tittat på en film om olika sätt att ha sex på? Rent lagligt sett är det ju 15-års gräns, och även detta ruckas det på. Behöver man inte uppmuntra barn och ungdomar till kärlek och relationer i stället för att presentera ”ta för dig”-mentaliteten och "KK" (det vill säga "kompisknull")? Dagen 160211.

Italien på väg mot ja till samkönat partnerskap. Efter en bitter strid, och som sista västeuropeiska land, har den italienska senaten i dag röstat igenom ett lagförslag som innebär att samkönade par får ingå partnerskap. Applåderna ekade när senatens talman läste upp siffrorna: 173 ja mot 71 nej. Dagens beslut har föregåtts av en årslång, mycket bitter strid, som har splittrat partierna och samlat stora demonstrationer på båda sidor i det katolska Italien. Nu ska förslaget också godkännas i underhuset de närmaste månaderna för att bli till lag. Men för att få igenom förslaget har man bland annat tvingats stryka en del formuleringar, bland annat om samkönade pars rätt att adoptera. Och det ses som ett svårt svek av många ur den italienska regnbågsrörelsen. Europadomstolen för mänskliga rättigheter har tidigare kritiserat Italien för att diskriminera par av samma kön. SR 160225.

Sannfinländare får kritik (av finska motsvarigheten till RFSL) för sin "könsrevolution" som slår fast att det bara finns två kön. Sannfinländarnas ungdomsförbund driver en kampanj för att visa att det bara finns två kön. Kampanjen i sociala medier går ut på att uppmana finländare till en "könsrevolution mot feminismens försök att ifrågasätta könen". SR 160226.

Kina stoppar populär tv-serie om homosexuell kärlek. I Kina har den statliga censurmyndigheten stoppat en populär tv-serie som bland annat skildrar homosexuell kärlek. Tv-serien får inte längre läggas upp på strömningssajter. Enligt myndigheten är serien vulgär, omoralisk och ohälsosam och som de uttrycker det "uppmuntrar samhällets mörka sida". SR 160306.

Även CUF-toppar vill se "juridisk abort" för män. Kritiken var omfattande mot att ett distrikt inom LUF, Liberala ungdomsförbundet, föreslog "juridisk abort" för män som inte ville ha barn. Men ledande personer inom Centerpartiets ungdomsförbund tycker att förslaget är bra. De som anser det är Soha Cheffi, andre vice distriktsordförande för CUF Storstockholm, Andreas Eriksson ledamot i CUF:s förbundsstyrelse samt Oskar Qvarfort, ordförande CUF Göteborg. När juridisk abort diskuterats tidigare har dock farhågor lyfts fram kring att det kan bli ett påtryckningsmedel gentemot kvinnan att göra abort och vilka följder det kan få för barnet att fadern avsagt sig att ta ansvar. Förslaget fick hård kritik från flera håll för att vara verklighetsfrånvänt och något som i slutändan drabbar barnet. Världen idag 160315.

Gaypar får asyl i Finland: "Jag kom ut som hbtq-polis mot min vilja". Situationen för "Jill" och andra homosexuella i Ryssland har under de senaste åren blivit allt mer allvarlig. Det är inte ovanligt för hbtq-personer att utstå hot, trakasserier eller i värsta fall misshandel eller mordförsök. SR 160329.

KD har fått ett hbtq-nätverk. Men det nystartade "Öppna Kristdemokrater" har redan mött på motstånd i partiet. Målet med det nystartade nätverket är att förstärka KD:s arbete i hbtq-frågor, och att vara en resurs för distrikt och lokalavdelningar. Personerna som har varit med och startat nätverket, Anne-Sophie Sriwong och Maria Hansson Nielsen förklarar att de kommer att ge sitt stöd till olika Pridefestivaler runtom i landet. Dagen 160402.

Jehovas vittne utesluts efter prideengagemang. Sondra Karlsson-Osmancevic har valts till ordförande för Örebro pride. Som en konsekvens väljer Jehovas vittne-församlingen, där hon är medlem, att utesluta henne. Församlingens äldste, Roger Björk, säger till QX att det inte går att vara både Jehovas vittne och prideordförande. "Vi diskuterar det här med Sondra och det är upp till henne att välja sida. Om man läser Bibeln förstår man det." Dagen 160304. Kommentar: Ibland förstår Jehovas Vittnens Bibeln bättre än vad Svenska kyrkan gör.

Jonatan Alfvén: Hur kan vi låta en dömd pedofil gå fri? Vad händer med Sverige? Hur kan vi låta en dömd pedofil gå fri? Den dömde mannen kunde helt öppet lämna rättegången och är i dag, nu när detta skrivs, på fri fot. En dömd pedofil är alltså på fri fot. Det är så mycket att jag verkligen inte kan förstå. En 44-årig man dömdes i veckan till ynka 14 månaders fängelse för att ha begått flera sexuella övergrepp på barn. Varav den yngsta var sex år. Världen idag 160404.

Olof Edsinger: Förvirrande om barns könsidentitet i Skavlan. Vad händer med barn som får höra att könsidentiteten kan ändra sig från dag till dag? Det undrar bibelläraren och EFS-teologen Olof Edsinger. Dagen 160405.

Svenskt beröm till fransk sexköpslag. Sverige har haft en viktig roll när Frankrike nu fattat ett historiskt beslut om att kriminalisera sexköp. Frankrike blir det femte landet i Europa med förbudet. Lise Tamm, chef för den internationella åklagarkammaren i Stockholm, var med i det franska parlamentet när beslutet fattades på onsdagskvällen och hon hoppas att fler länder nu ska följa efter. "Det här känns fantastiskt kul," säger hon. Det är en riktig seger för jämställdheten och mänskliga rättigheter. När ett stort land som Frankrike genomför sådan här lagstiftning, så är det ett stort steg. Det är det största latinska landet i Europa, det bor 66 miljoner här, så förhoppningsvis får det stort genomslag i resten av centrala och södra Europa. Sverige var först i världen med förbudet. Debatten i Frankrike har pågått i flera år och lagstiftningen blir nu till slut mer omfattande än den svenska. Nu införs böter för sexköp här. I Frankrike finns 30.000 prostituerade. De flesta kommer från utlandet. I Paris är prostitutionen särskilt synlig i Boulogneskogen med rader av bilar och husvagnar längs skogskanten och kvinnor och män söker sexköpare nära vardagslivet med lekplatser och joggare. På vissa massagesalonger syns prislistor som visar att det är prostituition verksamheten handlar om. SR 160407.

Könsneutrala äktenskapslagen stadfäst i Finland. Presidenten har nu stadfäst den könsneutrala äktenskapslagen. Det innebär att ett par som lever i ett registrerat parförhållande kan ändra statusen till ett äktenskap bara genom att meddela myndigheterna, och kutymen med registrerade parförhållanden upphör. Lagstiftningen träder i kraft den första mars nästa år. Lagen om könsneutrala äktenskap leder inte automatiskt till kyrkbröllop, kyrkan får fortsättningsvis själv välja vem den välsignar. Yle 160408.

De vill se en sundare undervisning om sex. Det nystartade nätverket NFS ser som sitt uppdrag att arbeta för en sundare och mer relationsinriktad samlevnadsundervisning. – Vi vuxna behöver mer än någonsin lära våra ungdomar att sätta gränser inom detta område, säger Therése Ewert, medförfattare till läromedelshäftet "Nära varandra". Undervisningen i grundskolan har länge präglats av aktörer som står för ett synsätt där sex helt frikopplas från relationer. RFSU förmedlar i sin satsning ”Sex i skolan” att sex ska inkluderas i varje skolämne, men då enligt deras synsätt. Varje skola är enligt läroplanen skyldig att undervisa om sex och samlevnad, men läroplanen föreskriver också att alla läromedel måste gå i linje med skolans övergripande värdegrund. Världen idag 160408.

Sexualbrott på nätet ökar. Problemet med barn som utsätts för sexualbrott på nätet är stort i Sverige och under de senaste åren har det ökat. Idag fick offentligt anställd personal och frivilligorganisationer i Värmland lära sig mer om virituella våldtäkter. Man vill nu också höja straffvärdet på en virtuell våldtäkt, förövaren ska straffas lika som hårt som vid en fysisk våldtäkt. SR 160413.

Förslag nära om samtyckeslag. Sverige bör införa en samtyckeslag, så att det räcker med ett nej som inte respekteras för att en gärningsman ska kunna dömas för våldtäkt. Det avser regeringens utredare Mari Heidenborg föreslå i höst. "Det blir i så fall en lagstiftning som mer bygger på frivillighet, aktsamhet och ömsesidighet än vad dagens gör som bygger på att gärningspersonen använder sig av någon form av medel eller utnyttjande. Det är det som krävs för straffbarhet idag." SR 160419.

Utah: Porr utgör en folkhälsokris. Utah blir den första amerikanska delstat som formellt förklarar att pornografi utgör en folkhälsokris. Republikanerna har drivit kravet i ett försök att skydda medborgarna mot "epidemiskt" eller "beroendeframkallande" sexuellt innehåll. En av de stora porrproducenterna avfärdade åtgärden som "skadlig" och en gammaldags "morallag". Men experter tror att beslutet kan leda till att fler delstater följer Utahs exempel. Beslutet kan komma att starta en öppen diskussion som gör att porrens "verkliga faror" hamnar i ljuset. Världen idag 160420.

Insemination dröjer trots nya lagen. Det kan dröja till slutet av året innan ensamstående kvinnor får möjlighet att bli inseminerade i Sverige, trots den nya lagen som började gälla 1 april. Socialdemokraten Anna Lena Hogerud, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande i Skåne och även medlem av sjukvårdsdelegationen på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, förklarar förseningen. "Först och främst väntar vi på att SKL:s sjukvårdsdelegation ska fatta ett beslut, som vi sedan kan anta i Skåne. Då blir det kanske svårt för oss i Skåne att få upp beslutet redan i maj, eftersom det bara är några dagar där emellan. Och i så fall får vi se om det finns någon annan möjlighet före sommaren, annars får det bli beslut i augusti." SR 160425.

Fler män vill donera sperma. Efter att det blev möjligt för ensamstående kvinnor att insemineras har fler män än vanligt hört av sig för att de vill donera sperma. På Reproduktionsmedicinskt centrum i Malmö har man märkt av en klar ökning av antalet män som vill donera sperma, något som sektionschef Margareta Kitilinski ser positivt på. SR 160425.

Ersättning till tvångssteriliserade. Transsexuella personer som har bytt juridiskt kön och tvingats att sterilisera sig ska få ersättning från staten. Det vill regeringen, som hoppas en sådan lagstiftning ska kunna införas under 2018. Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL, är glad. Ungefär 800 personer beräknas ha genomgått könskorrigering under de drygt 40 år som lagen krävde att de som ville byta kön skulle sakna fortplantningsförmåga, enligt Svenska Dagbladet. SR 160427.

Anmälda barnsexbrott ökar. Barnrättsorganisationen Ecpat får ta emot allt fler anmälningar om misstänkta sexbrott på barn på internet. 2014 till 2015 fördubblades antalet anmälningar – från omkring 2700 till drygt 5400. Thomas Andersson är pressekreterare på Ecpat Sverige, och en av dom som står bakom årets rapport. "Vi har naturligtvis sett att vi får in väldigt många fler tips,. Men vi har inte någon självklar förklaring till varför det har ökat så kraftigt." Ecpat bedömer att omkring 1 600 av tipsen, som lämnats till deras webbaserade anmälningssida under förra året, är misstänkta brott – de flesta rör dokumenterade sexuella övergrepp på barn, men också till exempel grooming eller människohandel med barn. SR 160428.

Nästan 300 fall av månggifte i Sverige. I takt med ökad invandring blir dilemmat med månggifte allt större. I Sverige är det egentligen förbudet. Men trots detta finns 292 fall av bigami eller polygami registrerade i landet. I Sverige kan ingen gifta sig med fler än en person. Men om man kommer från ett annat land där månggifte är tillåtet kan det ändå erkännas. I flera muslimska länder gäller regeln att en man får ha maximalt fyra fruar. Saudiarabien, Egypten, Jemen, Förenade arabemiraten, Somalia och Sudan är exempel på länder där det är lagligt för en man att ta flera fruar. Frågan om månggifte bekymrar bland andra Göran Lind, professor i civilrätt vid Örebro universitet. Han tycker inte att svenska myndigheter bör erkänna polygama äktenskap. Dagen 160426.

Åsa Regnér (S), barn-, äldre och jämställdhetsminister och Margot Wallström (S), utrikesminister: "Ny ambassadör ska arbeta mot människohandel." Feministisk regering. Sverige trappar upp insatserna mot exploatering av kvinnor, barn och av fattiga människor i världen. Vi inrättar, som världens första feministiska regering, en ambassadör mot människohandel. Tjänsten kan bli ett viktigt instrument i det internationella samarbetet. DN 160504. Kommentar: Om regeringen verkligen ville sätta stopp för traffickingen till Sverige måste det bli konkreta beslut och inte bara en ny "ambassadör". Att bara skryta om feminism och dialog räcker inte. Traffickingen måste motarbetas med betydligt hårdare lagstiftning än vad vi har nu. Alla som sysslar med trafficking eller är offer för trafficking måste utvisas.

Europas kristna hbtq-organisationer samlas i Göteborg. 130 personer, från omkring 20 europeiska länder, samlades under gårdagen i Göteborg till en årlig kristen hbtq-konferens. Officiell invigning av konferensen sker i morgon, torsdag. Då kommer bland annat biskop Per Eckerdal från Göteborgs stift och Cissi Glittvik, studentpastor i Betlehemskyrkans missionsförsamling i Göteborg, att tala. Det här är tredje gången European Forum hålls i Sverige. 1993 stod Höör i Skåne som värd och 2004 var det Stockholms tur att arrangera konferensen. Dagen 160504.

Sverige tappar stort i HBTQ-ranking. Sverige gör tillsammans med Georgien det största tappet i en ranking över sexuella minoriteters rättigheter i Europa. Från fjolårets fjärde plats rankas Sverige i år tolva i Europa på intresseorganisationen ILGA-Europes index för HBTQ-människors rättigheter. "Bilden är i själva verket väldigt blandad. Många av de regeringar som var föregångare inom HBTQ-jämlikhet för ett par år sedan har nu saktat ned sitt arbete, i synnerhet när det kommer till nya standarder," sade Evelyne Paradis, chef för ILGA-Europe, i ett uttalande. Till TT säger Magnus Kolsjö, vice ordförande i RFSL, att ett av skälen till det svenska tappet är regeringens hårdare asyl- och flyktingpolitik. " En stor grupp hbtq-personer som tidigare fått i asyl i Sverige kommer inte att få det längre," sade Magnus Kolsjö. Första plats har Malta och längst ned återfinns Azerbajdzjan. Europaportalen 160511.

Carl-Erik Sahlberg: Porr-beslut i Utah - ett framtidshopp? Utah har som första delstat i USA häromveckan förklarat pornografi som ”hälsovådlig”. Statens guvernör Gary Herbert har kallat porren ”en folkhälso­kris” och håller för sannolikt att beslutet i Utah kommer att starta en öppen diskussion i det amerikanska samhället om pornografins skadliga effekter på individ och samhälle – en diskussion, som kan leda till att andra delstater tar liknande beslut. Under 24 år var jag präst i S:ta Clara kyrka i Stockholm (1989–2012) och i mötet med de drogande kvinnorna, som måste arbeta som prostituerade för att få pengar till sitt knark, fick jag en liten inblick i prostitutionens människoförnedrande, ja just hälsovådliga värld. Bland annat berättade de för mig, att ungefär hälften av dem i drogat tillstånd varit med i pornografiska tidningar och filmer utan att veta om det och utan att få ett öre i betalt. De kunde också ge groteska interiörer från den porrvärld de varit inne i och som tyvärr bara bekräftade den bild som andra gett uttryck för i böcker. Louise Ek berättar till exempel i sin bok "Spelat liv" hur hon drack massor av whisky innan hon framträdde och hur "hundar och grisar hade sex - inte med varandra - utan med drogade och påtända kvinnor". Kanske går den här sanningen upp för allt flera – att den oskyldiga pornografin, som den socialdemokratiska regeringen släppte fri i början på 1970-talet inte är så oskyldig. Hur mycket ligger porren bakom alla våldtäkter? Hur mycket ligger den bakom alla förstörda äktenskap och relationer? Är den till och med just vådlig för inte bara själens men också kroppens hälsa? Seriösa forskarrapporter pre­senterar nu vetenskapliga resultat att porrtittande till exempel ger bestående skador på hjärnan. Porr jämförs då med en drog. Hemmets Vän 160512.

Lee Grady: What Would Jesus Say to a Transgender Person? We don't live in an orderly world. We live in a fallen world that has been marred by accidents, wars, human error, abuse, racism, environmental disasters, poverty, disease, terrorism, social injustice, sexual deviation, addictions and personality disorders. Transgender people only make up 0.3 percent of the U.S. population, so chances are you have never met one. Charisma 160511.

Debatt efter omtalad Youtube-film. Om en kvinna känner att hon är en man så är hon det. Det svarar svenska ungdomar i en youtube-film som fått snabb spridning på nätet och i veckan orsakade rabalder i P1:s Studio Ett. Det visade sig att det nästan enbart var i fallet kön som ungdomarna var helt säkra på att de kunde acceptera en tolkning som strider mot synliga fakta. "Jag tycker att det är en oroväckande utveckling att man inte längre förhåller sig till en objektiv verklighet," sa Hanna Lindholm när frågan lyftes fram i Studio Ett på tisdagen. Världen idag 160513.
Olof Edsinger: Sveriges Radio blandar bort korten i identitetsdebatten. Det finns förstås goda skäl att känna medkänsla med den grupp i samhället som inte kan eller vill identifiera sig med sitt biologiska kön. Men det som den aktuella YouTube-filmen speglar är ju något oändligt mycket större än detta. Den pekar på en ung generation som är så övertygad om att var och en måste få definiera sig själv, att man utan att blinka kan åsidosätta såväl biologiska som historiska och fysikaliska fakta. Queer-tåget kommer att rusa vidare ett bra tag till - utan problematisering och med en allt större polarisering mellan grupper och individer som intar olika positioner i en fråga som för bara några år sedan var en total icke-fråga. Nämligen om våra gener och vårt biologiska ursprung säger något väsentligt om vilka vi faktiskt är. Världen idag 160513. Världen idag 160513.

Todd Starnes: Obama Declares War on Parents Who Oppose Sexual Perversion. The Obama administration declared on May 9th that forcing people to use bathroom facilities based on their God-given plumbing was state-sponsored discrimination. Four days later they dropped an even bigger cultural bombshell. The president issued a directive requiring every public school in the nation to accommodate transgender students — under Title IX guidelines. Boys who identify as girls and vice versa must be allowed to use the bathrooms and locker rooms and shower stalls of their choosing. They must also be allowed to play on the sports teams of their choosing. School districts that dare defy the administration's directives could face lawsuits and lose millions of dollars in federal funding. Resistance, in other words, is futile. "There is no room in our schools for discrimination of any kind, including discrimination against transgender students on the basis of their sex," Attorney General Loretta Lynch said. I warned you in my book, "God Less America" that the fight over transgenderism would be the next battleground. And here we are — a nation where boys who identify as girls have more rights than girls who were born biological girls. "It's an outrageous attack on our Creator Himself, upon human sexuality and morality and a further advancement of the flagrant attack on religious freedom in our culture," Southern Baptist Convention President Ronnie Floyd told me. The leader of the nation's largest Protestant denomination said the president's decree is an extreme overreach by the federal government and he called on Christians to speak out. Charisma 160513.

Tiotusentals flickor och kvinnor i Sverige kan vara könsstympade. Enligt en kartläggning från Socialstyrelsen kan 38 000 flickor och kvinnor i Sverige vara könsstympade. Men i de hälsoundersökningar som erbjuds nyanlända till Sverige saknas ofta frågor om könsstympning. SR 160521.

Prostitutionen i Sverige. Svenska Dagbladet har skrivit minst 8 artiklar om detta. Svenska Dagbladet.
Drömde om ett bättre liv – blev sexslav i Sverige. Hannah drömde om ett bättre liv i Europa, bortom barnäktenskap och fattigdom. I stället tvingades hon att sälja sin kropp. Fast i hallickarnas klor flyttades hon mellan städer. I Sverige höll en man henne inlåst under slavliknande förhållanden. SvD 160522.
Flyktingbarn utnyttjas i prostitution. SvD 160517.

Ruth Nordström: Några konkreta förslag till nya ambassadören. Sveriges jämställdhetsminister, Åsa Regnér (S) och utrikesminister Margot Wallström (S) presenterade nyligen regeringens inrättande av en ambassadörstjänst mot människohandel. Tjänsten tillträddes den 16 maj av Per-Anders Sunesson, tidigare enhetschef på socialdepartementet. Enligt Regnér och Wallström ska ambassadörs­tjänsten vara en politisk signal till världssamfundet att Sverige som ”världens första feministiska regering” trappar upp sina insatser mot människohandel och bidrar till att jämställdhetsperspektivet blir särskilt uppmärksammat inom de internationella insatserna. Ambassadören ska bland annat skapa ett internationellt nätverk av aktörer, och föra en dialog på hemmaplan med de svenska myndigheter och icke-statliga organisationer som arbetar med frågor som berör människohandel. Förhoppningsvis kommer den nya ambassadören att vidta en rad viktiga åtgärder både internationellt och nationellt för att motverka handel med människor. Världen idag 160523.

Ny litteratur ska lära förskolebarn i Eskilstuna om HBTQ-frågor. Sedan årsskiftet har alla förskolor i Eskilstuna kommun jobbat på ett nytt sätt för att lära barnen hur olika familjer kan se ut. Under den pågående terminen har alla förskolor i Eskilstuna jobbat med ett metodmaterial som RFSL har tagit fram och som är en del i förskolans demokratiarbete. Syftet är att lära barnen att det finns olika familjekonstellationer och olika sexuella läggningar och könsidentiteter. Här har lärarna börjat tänka på hur de tilltalar barnen och att inte dela upp dem i tjejer och killar, utan istället säga deras namn eller bara "barnen". Och så pratar de mycket om att man får bli kär i vem man vill. Världen idag 160523.

Pastorssonen som utmanar sexhandeln. Simon Häggström är pastorssonen som blev chef för polisens prostitutionsgrupp. Nu har han skrivit en uppmärksammad bok om sitt arbete i en ljusskygg värld. Hans möten med utsatta kvinnor har fått honom att ompröva delar av uppväxtens ideal. "Nästan alla kvinnor som är prostituerade blir utnyttjade," säger han. "Om männen utgör en brokig skara har kvinnorna som säljer sex ofta fler gemensamma drag eller upplevelser, det kan handla om drogmissbruk, fattigdom, sexuella övergrepp i barndomen eller psykisk sjukdom." "Undersökningar visar att det är ungefär tio procent av männen i Sverige som köpt sex. Jag tror att dessa män saknar en spärr. En normal man förstår att en kvinna som prostituerat sig antagligen inte mår bra. Men dessa ser kvinnan bara som ett sexobjekt att utnyttja, inte en människa att bry sig om," säger han. "Kriminella tjänar stora pengar på att tvinga kvinnor att sälja sex. De yngre killarna, som är de nya sexköparna, har en väldigt hög porrkonsumtion. Jag upplever också att pornografin har blivit grövre, och jag tror att den spelar en avgörande roll för sexköparna. För kvinnorna som vi möter är det självklart att porren påverkar, de tycker att det är korkat att ens behöva fråga det," säger han. Dagen 160525.

Olof Edsinger: Man tar ifrån majoriteten trygghet. Turerna kring transpersoners tillgång till toaletter och duschrum som stämmer överens med deras upplevda kön illustrerar något av den rävsax som vår tids attityd till diskriminering har försatt oss i. Det är också ett exempel på vad som händer när olika typer av önskemål och rättigheter kolliderar – och när det betraktas som en självklarhet att minoriteten måste ha det sista ordet. Världen idag 160530.

Kommun säger nej till att hissa Prideflagga. Efter en omröstning i kommunfullmäktige säger Öckerö nej till att hissa regnbågsflaggan när en Pridefestival pågår i Västsverige. "Vi flaggar med svenska flaggan på flaggdagar eller då någon anställd i kommunen går bort," säger Jan Utbult (KD) till Göteborgs-Posten. Maria Brauer, S-gruppledare, var efteråt kritisk. Världen idag 160531.

Statistik visar att drygt 4.000 kvinnor finns i samkönade äktenskap och närmare 3.000 män. Över 3,3 miljoner svenskar är gifta. 47.000 par gifte sig år 2015 och det var en ökning på 2-3 procent. Det betyder att omkring 0,2 procent av alla äktenskap är homosexuella.

Michael Brown: Can You Be a Gay Christian Rock Star? My heart really goes out to Trey Pearson, described as "a Christian rock star" who, in a "moving letter," has come out as gay to his fans. Although his band was not particularly well-known, his story is getting lots of online attention, as he has opened up his heart with painful honesty. He explains that, growing up in a "very conservative Christian home," he "never wanted to be gay." He writes, "I was scared of what God would think and what all of these people I loved would think about me; so it never was an option for me. I have been suppressing these attractions and feelings since adolescence. I've tried my whole life to be straight. I married a girl, and I even have two beautiful little kids. My daughter, Liv, is 6 and my son, Beckham, is 2." Trey is hopeful that he'll be able to continue his career unaffected, but that will only happen to the extent that his audience is not made of committed Christians. Otherwise, his group's popularity will quickly wane, just as has happened to other Christian artists who have come out as gay. Devoted disciples of Jesus know that the Lord will not bless those who choose homosexual relationships over His Word, and so the songs will now leave a bad taste in their mouths. Listeners will not be able to separate the man from his music and message, and this rightly so. Charisma 160603.

12-årig dreng voldtaget i weekenden - mand anholdt. Mand fængslet i fire uger sigtet for seksuelt overgreb mod 12-årig dreng på adresse i Randers. En 41-årig mand er ved Retten i Randers blevet fængslet i fire uger sigtet for voldtægt og forsøg på voldtægt af en 12-årig dreng. Den 41-årige er også sigtet for vidnetrusler, oplyser Østjyllands Politi. TV2 160606.

Människohandeln är "Djävulens intressesfär". Frälsningsarmén väljer i sommar att belysa sexhandeln i Sverige, som de beskriver som "helvetet på jorden". Frälsningsarméns ledare Marie Willermark: Människohandeln kan sammanfattas med ett ord: Synd. "Om Djävulen står bakom det helvete som människor genomlider så vet vi att Gud är den som har makt att med sitt ljus bryta det mörkret." Dagen 160610.

Stanley Sjöbergs facebook-sida nedsläkt för att han uppmanade homosexuella att sluta uppträda provokativt gentemot muslimer. Stanley Sjöberg skriver bland annat att det finns en "pridekultur" som provocerar och som, om den fortsätter, kommer att leda till många fler våldsdåd. Dagen 160614.

Gärningsmannen var frekvent besökare på gayklubben i Orlando. I USA har det uppstått nya frågor om motivet bakom mass-skjutningen i Orlando i Florida, där 49 människor dödades på en gay-klubb av en ensam gärningsman i söndags. När den misstänkte gärningsmannen Omar Mateen tog sig till gayklubben Pulse i centrala Orlando i söndags, var det inte första gången han var där. Den 29-årige floridabon hade, enligt flera vittnesuppgifter, varit på klubben ett antal gånger dom senaste tre åren – ofta hållit sig för sig själv, och ibland druckit sig berusad i ett hörn. Han ska också, enligt uppgifter till amerikanska medier, ha varit aktiv på olika dejtingsajter för homosexuella, trots att han var gift med en kvinna. Mateen ringde själv under det pågående massmordet till polisens larmnummer och svor sin trohet till terrorgruppen IS, och brottet utreds som ett terrorbrott. FBI tror att han radikaliserats på egen hand med hjälp av internet – men samtidigt ställs nu alltså frågan om det fanns annat än politisk extremism som drev honom. Men om motivbilden är oklar så är resultatet av Mateens gärning desto tydligare, på ett frukansvärt sätt. 49 personer är döda, nu är alla identifierade. Den yngste var 18 år, den äldste 50. SR 160614.

Prideparad stoppas i Turkiet. Turkiska myndigheter stoppar prideparader i Istanbul som skulle ha hållits den närmaste tiden med hänvisning till säkerhetsrisker. Paraderna ställs in sedan ultranationalistiska krafter varnat för att de inte skulle tillåta att manifestationerna genomförs på turkisk mark. SR 160617.

Egyptisk polis jagar homosexuella män med dejtingappar. Allt fler homosexuella män grips och döms i Egypten enligt människorättsorganisationer. För att jaga och hitta människor använder polisen dejtingappar där de utger sig för att vara någon annan. Sedan 2013 har mer än 200 homo-, bi-, trans- och queerpersoner gripits av egyptisk polis. Det motsvarar sex personer varje månad. Majoriteten är homosexuella män som gripits med hjälp av fejkade konton på dejtingappar och dejtingsidor. Men mörkertalet kan vara stort. SR 160622.

Stor ökning av gonorré och syfilis. Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis fortsätter att öka kraftigt, enligt Folkhälsomyndighetens sammanställning. I fjol ökade gonorréfallen med 26 procent och syfilisfallen med 35 procent jämfört med 2014. "Vi har sett en ökning de senaste fyra-fem åren, bland annat i gruppen män som har sex med män," säger epidemiologen Inga Velicko. I fjol anmäldes 1 677 fall av gonorré och 330 syfilisfall. Samtidigt syns ingen minskning heller för klamydia, som är den vanligaste könssjukdomen. Enligt myndighetens statistik anmäldes i fjol 37 819 fall av klamydia, en ökning med 4 procent jämfört med 2014. SR 160622.

Siewert Öholm: Dags att ta tillbaka TYCK(!)friheten. På biblioteken ska böcker av Astrid Lindgren rensas ut därför att Pippis pappa var ”negerkung”, och på skolor och i akademiska (!) utbildningar görs ateismen till norm och ges tolkningsföreträde som förhållningssätt till den verklighetsuppfattning vi ska omfatta. I livsstilsfrågor ges homosexualitet en frizon såsom icke samtalsbar. Invändningar mot sexistiska och spekulativa Pridedemonstrationer eller vulgärt provocerande Ecce Homobilder stämplas som homofobi, redan på inandningen. Den som motsätter sig att små barn ska ägna sig åt yoga på lektionstid får löpa gatlopp. Saklig kritik av islam jämställs med islamofobi och främlingsfientlighet. Listan över förbjudna ämnen kan göras lång. Världen idag 160622.

Utredning: Fritt fram köpa sex utomlands. Det ska inte bli möjligt för svensk domstol att döma en gärningsman för sexköp utomlands. Utredningen motiverar sitt ställningstagande genom att hänvisa till att det saknas en internationell samsyn i dag beträffande kriminaliseringen av sexuella tjänster. Detta är dock ett mycket svagt skäl mot kriminalisering. Om Sverige skulle följa Norges exempel och göra sexköp utomlands till straffbara brott i Sverige, skulle det få en normerande effekt på alla sexköpare som åker till Asien för att sexuellt utnyttja fattiga kvinnor. RFSU var förstås inte sena med att heja på och "välkomna" utredningens förslag. Nu skickas signalen ut att det är fritt fram att köpa sex utomlands. Världen idag 160627.

"Vanligt" sex inte tillräckligt för unga porrkonsumenter. Unga killar blir påverkade av avancerade porrfilmer och får svårt att genomföra ett vanligt samlag. Det har Killmottagningen i Västerås märkt på senare år. SR 160705.
Försvarsministern oroad över plan utan transponder. Försvarsminister Peter Hultqvist ser allvarligt på uppgifterna i Ekot i morse, att allt fler militära plan flyger utan transpondrar över södra Östersjön. "Det här är något som jag kommer att lyfta på Nato-mötet i Warszawa, som vi är inbjudna att delta i som partnerland. Både när det gäller transponderfrågan och när det gäller så kallat osäkert, oprofessionellt och provokativt beteende." Det är de senaste åren som rapporterna om flygtrafik utan transpondrar blivit allt fler. Transpondrarna skickar ut information om exakt var planet befinner sig, information som fångas upp på civilflygets radarskärmar. "Den här typen av oprofessionellt beteende, där man flyger väldigt nära och provocerande det är något jag i huvudsak lastar Ryssland för," säger försvarsministern. SR 160705.

Landshövdingen: Vill sitta kvar. Efter P4 Kalmars avslöjande i dag om att landshövding Stefan Carlsson ringt telefonsex-tjänster för skattepengar, säger han att han har för avsikt att stanna på posten. I morse avslöjade P4 Kalmar att det ringts samtal från residenset, där Kalmar läns landshövding bor, till dyra betalnummer som säljer sexuella tjänster för minst 16 400 kronor under 2014 och 2015. Totalt handlar det om upp mot 20 000 kronor. Länsstyrelsen har betalat räkningarna med skattebetalarnas pengar, men alldeles nyligen har Stefan Carlsson betalat tillbaka pengarna. SR 160704.

Anna Sophia Bonde: Sexualitet som tar Guds plats. Det måste vara okej att avstå från medverkan i Pridefestivalen, utan att behöva höra att man därmed förnekar människovärdet. Queer-kulturen har blivit så folklig att man nästan kan tala om den som ett slags norm. Tänk till exempel på hur sorgfälligt Skolverket signalerar till skolor och förskolor att det i det demokratiska uppdraget numera ingår att ifrågasätta och problematisera ”heteronormen”. Dagisfröknar blir uppmanade att tona ner mamma-pappa-barnlekar till förmån för mamma-mamma-barnlekar. Lågstadieelever får fylla i enkäter som ska säkerställa att de pojkar som vill klä sig i flickkläder inte ska bli ”diskriminerade”. Bibliotekens ungdomshyllor fylls av litteratur om pojkar som vill vara flickor och tvärtom, samt om dem som överhuvudtaget vill slippa att könskategoriseras. Artister leker med könsroller och på kultursidorna är sexualiteten en ständigt närvarande dimension i all rapportering. Normkritiken har blivit norm. Dagen 160712.

Emma Karlsson: Hormonstörande ämnen svaret på HBTQ? Det finns rapporter om kvinnliga isbjörnar med maskulina drag, fiskar och groddjur i Östersjön som både är sterila och tvåkönade. Rapporter från England visar på att män får kvinnlig bröstvävnad. Det minskande spermaantalet hos danska män tros också ha en koppling till syntetiska hormoner i vattnet. Är det då långsökt att dra en koppling mellan dessa fakta, effekter på djurvärlden och HBTQ-avvikelser? Är det inte istället helt rimligt att dra en koppling mellan dessa och anta att det finns människor som genetiskt är bögar, flator, transor och till och med födda i fel kropp p.g.a. långvarig exponering av hormonstörande ämnen? Då borde det väl inte heller vara helt fel att anse att det är ett sjukdomstillstånd och inte något att uppmuntra våra barn till. Nordfront 160714.

Ställ RFSU ansvariga för övergreppen. Den senaste tidens sexbrott på svenska festivaler har väckt starka reaktioner. Händelserna har också skapat eko i utländska medier som BBC och New York Times. Mer personal på plats och intern utbildning – men inga zoner med mansförbud. Så ska svenska festivalarrangörer motverka sexbrott , visar en genomgång som TT har gjort. Elisabeth Rosenbrand är arrangör för festivalen Musikens makt i Luleå. Hon slår huvudet på spiken när hon analyserar problematiken och lägger ansvaret utanför festivalerna. "Det här är ett samhällsproblem. Vi måste jobba bredare. Det finns inga enkla lösningar. Det handlar om normer som måste förändras," säger hon till Dagens Nyheter. Den svenska synen och normerna för sexualitet har i stor utsträckning formulerats av RFSU och RFSL, med stöd av liberala och socialdemokratiska opinionsbildare. Förra årets tema på Pride-festivalen handlade just om att göra slut på alla normer. En statlig brittisk utredning från mars 2010 konstaterade det självklara: att det finns ett klart samband mellan de föreställningar som sprids om sexualitet via exempelvis medierna och det våld som förekommer mot kvinnor. Utredaren Dr Linda Papadopoulos betonade: "De uppgifter som samlats in i granskningen visar ett tydligt samband mellan konsumtion av sexualiserade bilder och en tendens att se kvinnor som objekt och godkännande av aggressiva attityder och beteenden som norm." RFSU och RFSL fick luft under vingarna i samband med att justitieminister Lennart Geijer (S) år 1972 tillsatt e en sexualbrotts-utredning som ville avkriminalisera incest, upphävda åldersgränser för sexuellt umgänge med barn och mildra straffet för sexuella övergrepp och våldtäkter. Utredningen tillsattes i samband med att han figurerade i en härva med minderåriga prostituerade, och själv hade en relation med en prostituerad som skulle bli den kvinnliga intern som suttit längst tid i svenska fängelser. S-regeringen försökte dölja skandalen via ett omfattande mörkläggningsarbete som engagerade både toppolitiker och polischefer (Olof Palme, Hans Holmér, Ebbe Carlsson, Hans Dahlgren, Staffan Heimerson och Jan Guillou). Inblick 160721.

Inte möjligt att vägra köra med Prideflaggan. I Stockholm pågår just nu Pridefestivalen. Medan tusentals festivalbesökare trängs på gatorna pryds alla innerstadsbussar med regnbågsflaggor. Men det är inte alla som gläds åt utsmyckningen. – Det känns inte bra, säger en kristen busschaufför som jobbar i veckan. Att vägra flaggan är dock inget man får göra. – Det är något vi kräver att man supportar, säger Terese Kalinski, som är säkerhetschef på bussbolaget Keolis. Världen idag 160727.

Holger Nilsson: Årets spektakel – Prideparaden. Det är en uppvisning i sex och åter sex i alla tänkbara uttrycksformer. Om någon skulle komma på den befängda idén att gå naken i en stad, skulle denne bli tagen av polis och anmäld för förargelseväckande beteende. Det är naturligt att så sker, tycker de flesta. Sådan är lagen. Varför blir man det inte om man går naken i Prideparaden? Jo, för att detta inte är en naturlig företeelse - det är ett ovanligt onaturligt spektakel. Självfallet behöver det sägas att kejsaren är naken! Flammor 160729.

Holger Nilsson: Prideparad - politiker - polis. Så kan åter en Pridevecka läggas till handlingarna – samma årliga spektakel som hyllas av samhällets makthavare - politiker och polis. Hur kan man förnedra sig att gå bland nakna människor på huvudstadens gator. Varför griper inte polisen in och stoppar dessa – det är ju olagligt. Svaret är att man ju själva går med i paraden. Varför griper inte politikerna in, dessa som stiftar lagar? Svaret är att man själva går med i paraden. Lagar bryts därför att man själva är delaktiga i denna parad – ifrån högsta politiska ledning med statsministern i spetsen och med de andra partiledarna svansande efter. Då finns det politisk enighet – dessa som annars brukar vara oeniga om det mesta. Flammor 160801.

Holger Nilsson: Prideveckan - medias kelgris. När det gäller Prideveckan så springer journalisterna benen av sig för att spegla denna vecka i stora reportage. Enormt många spaltmeter upplåts till denna vecka – en hyllningskör utan någon kritik. Man brukar tala om att media skall utöva en kritisk granskning - i detta fall är den total bortblåst. De enda som kritisk granskas är dem som vågar ha någon kritik emot Prideveckan RFSL och RFSU och dess olika yttringar. Däremot om något ifrågasättande görs mot den Prideparaden samma vecka finns det inte utrymme för en liten insändare. Vi vet – sände nämligen en insändare till ett flertal tidningar där bland annat nakenheten i Prideparaden ifrågasattes. Samtliga tidningar avböjde publicering! Tala om yttrandefrihet! Flammor 160802.

Könskorrigeringar: Staten skulle kunna spela större roll. Det är långa köer även efter att transpersoner har utretts för att få könskorrigerande behandling. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström säger att staten skulle kunna spela en större roll i den könskorrigerande vården. Det är nämligen många fler som söker för att få den här typen av vård nu och vården hinner inte med. Det kan vara 30-50 procents ökning av personer som söker hjälp, säger Cecilia Dhejne. Vissa mottagningar upplever en ännu större ökning. Astrid Lindgrens barnsjukhus har en ökning på 100 procent varje år just nu. Det kan vara upp till ett års väntan eller mer för att komma till utredning, men efter det ställs du dessutom i nya köer för till exempel röstbehandling, för att få hormoner och operationer. SR 160801.

Prostitutionen ökar på Malmös gator. Det har länge talats om att prostitutionen har flyttat till nätet, men i Malmö ökar antalet kvinnor som säljer sex på gatan. Socionomen Katarina Klostergaard arbetar på Mikamottagningen i Malmö. Hon säger att sexhandeln har förändrats snabbt de senaste åren. SR 160802.

Åtgärder mot människohandel dröjer. I höstas kom ett beslut från rikspolischefen om att polisen ska bli bättre på att bekämpa människohandel, men trots att det gått nio månader sedan beslutet kom är åtgärderna ännu inte på plats. Flest gatuprostituerade finns det i Stockholm. Socialtjänsten bedömer att cirka 100 personer om året säljer sex på gatan i Stockholm. SR 160802.

Han jämförde RFSU med Erdogan. Under Oasrörelsens konferens i Jönköping förra veckan blev ett av seminarierna föremål för en debatt efter att han jämfört RFSU med Nordkorea. "Det blev kanske för mycket," säger talaren Johan Semby till Dagen. Han hävdar samtidigt att han blivit felciterad i Andreas Söderlunds krönika. "Jönköpingsposten gjorde en stor sak om något jag ska ha sagt om homosexualitet men jag nämnde aldrig homosexualitet under hela seminariet. " Dagen 160803.

Homosexuellt sex är förbjudet i 72 av världens stater. Straffen skiljer sig mycket år från land till land. I vissa länder som Barbados, Guyana och Uganda är straffet livstids fängelse. I vissa länder, som Bhutan, är straffet mindre än ett års fängelse eller böter. I 44 av dessa 72 länder är det dock lagligt med lesbiskt sex, då de bara förbjuder sex män emellan. Algeriet, Angola, Botswana, Burundi, Kamerun, Komorerna, Eritrea, Etiopien, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Liberia, Libyen, Malawi, Mauretanien, Mauritius, Marocko, Namibia, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Somalia, södra Sudan, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisien, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Gaza, Indien, två provinser i Indonesien, Irak, Iran, Kuwait, Libanon, Malaysia, Maldiverna, Myanmar , Oman, Pakistan, Qatar, Saudiarabien, Singapore, Sri Lanka, Syrien, Turkmenistan, Förenade Arabemiraten , Uzbekistan och Jemen, Antigua och Barbuda, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, St Kitts & Nevis, St Lucia St Vincent & Grenadinerna och Trinidad & Tobago, Cooköarna , Kiribati, Papua Nya Guinea, Samoa, Salomonöarna , Tonga och Tuvalu.
Stater där det är förbjudet med "Homosexuell propaganda": Algeriet, Egypten, Libyen, Marocko, Nigeria, Somalia, Tunisien, Irak, Iran, Jordanien, Kuwait, Libanon, Qatar, Saudiarabien, Syrien, Ryssland, Litauen.
Stater där homosexuella döms till döden: Sudan, Iran, Saudiarabien, Jemen, 12 delstater i Nigeria, södra delarna av Somalia, Mauretanien, Afghanistan, Pakistan, Qatar, Förenade Arabemiraten, IS-kontrollerade områden i norra Irak och norra Syrien.

Indonesien: Hårdnande klimat för hbtq-personer. Homo-, bi-, och transpersoner har kunnat leva förhållandevis öppet i Indonesien, men det är nu på väg att förändras mycket snabbt. De senaste månadernas hatiska retorik saknar motstycke i modern inodonesisk historia, konstaterar människorättsorganisationen Human Rights Watch. Allt började i januari, då ministern för högre utbildning, Muhammed Nasir, gick ut och propagerade för att studentorganisationer för hbtq-personer skulle stängas ute från landets universitet. SR 160812.

"Allahu akbar" - här kastas homosexuella män ut från hustak. Flera filmer har de senaste dagarna nått ut i media som skildrar hur män anklagade för homosexualitet kastas ut från hustak i Irak. En av filmerna, som publicerats på LiveLeak, visar hur fyra män kastas ut från ett tak i Fallujah. Enligt videobeskrivningen anklagades männen för homosexualitet, bakbands, och kastades därefter ut från taket på det fyra våningar höga huset. "Allahu akbar! Allahu akbar!" skanderar en av åhörarna när männen mördas. Fria Tider 160812. Kommentar: IS är mördare.

Jens Charlieson: Pride är förvisso ett ord om stolthet, men också om högmod. Och just där ligger konflikten. Om ett par veckor kommer regnbågens färger att vaja över Stockholms gator, ännu en gång. Fenomenet kom till jorden efter störtregnet, då när arken öppnades och livet började blomstra på nytt. Aldrig mer skulle en så direkt och absolut dom falla över mänskligheten, och för att vi ska veta att löftet alltjämt står fast pryds himlen av regnbågens färger. Läser man Bibelns nästa kapitel så berättas det om Babels torn, som kommit att bli en symbol för högmod. Efter löftet om utebliven dom kom alltså högmodet, och jag tänker på det när jag ser min huvudstad förbereda för årets Pride-vecka. Världen idag 160813.

Josef Sjöberg: Kaos följer HBTQ-rörelsens agenda. Under Pride upphöjs och visas helt öppet på gatorna en livsstil som går tvärtemot skaparens ursprungstanke. Många av dessa scener skulle vanligtvis betraktas som förargelseväckande beteende. Alltså något som skulle kunna polisanmälas. Men under Pride verkar allt vara tillåtet. Det som gör mig ledsen och beklämd är när politiker och partier sväljer Prides budskap med hull och hår och där massmedia går före som en bulldozer och bereder mark. Inget får sedan ifrågasättas och kritiseras. Är inte detta ett tecken i sig självt? I Sverige är vi ju mycket noga med yttrandefriheten i andra länder. Hemmets Vän 160818.

Ja till pengar för assisterad befruktning. Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd säger ja till att tillföra mera pengar till Skånes Universitetssjukhus så att behandlingen av ensamstående kvinnor som vill bli mammor ska komma igång. Den nya lagen som ger ensamstående kvinnor samma rätt som ofrivilligt barnlösa och samkönade par till assisterad befruktning började gälla 1 april. Men hittills har man på de flesta landsting i Sverige inte ens kunnat anmäla sig, men nu ska det bli ändring i Skåne. I Skåne väntas beslutet nu kosta åtta miljoner extra per år. SR 160827.

Attackerad vid Pridemarsch: "Slog mig i bakhuvudet". Vid ett lokalt Pridetåg i Jönköping i helgen gick några personer till attack mot en man i 60-årsåldern. Orsaken? Han höll upp en skylt med texten "Mamma Pappa Barn = Sant". "Jag var skärrad efteråt, men jag vet att det är farligt", säger mannen, som vill kallas L-G. I lördags arrangerades en Prideparad genom Jönköping under den lokala ”Qom ut-festivalen”. Vid sidan av tåget stod L-G med en skylt där han uttryckte stöd för kärnfamiljen. Han är själv kritisk till Pridefestivalerna, något han valt att uttrycka genom att stå stilla och tyst med sin skylt. "Jag har varit med tidigare år. Första gången kom en person bakifrån och tog skylten och slängde iväg den. Förra året var det en kvinna som bar skylten och då tog de den och stampade på den, så jag visste att det inte var ofarligt." I lördags fick L-G höra många hatiska saker ropade mot sig och han fick se flera sträcka upp ett långfinger mot honom. "En var framme och spottade på skylten. Sedan kom en grupp på minst tre killar, de slog av mig glasögonen så att jag gick sönder ovanför ena ögat. De tryckte till mig och slog mig bakifrån så jag fick en bula i bakhuvudet. Jag har fått ta värktabletter under helgen." Enligt L-G berättade han vad som hänt honom för en person som höll i en walkie-talkie och som var med och arbetade med arrangemanget och ska då ha fått svaret att han fick skylla sig själv när han bär en skylt med det budskapet. På ledarplats i lokaltidningen Jönköpings-Posten menar Dan Sylvebo att det är dags för Pride att göra upp med den falang som använder våld. Världen idag 160829.

Christer Olsson: Skolor befriade från sexuella trakasserier får inte vara en utopi. Tänk, att det skulle krävas omfattande medierapportering, att flickor också under denna sommar, har utsatts för sexuella ofredanden och våldtäkter på olika festivaler, för att Skolverket skulle vakna ur sin törnrosasömn och börja reagera och påfordra, att samma fokus riktas mot sexuella trakasserier i skolan. Det förvånar mig också storligen, att Skolverket skulle behöva en polisrapport från åren 2011 till februari 2016 över anmälda sexuella ofredanden av ungdomar upp till 17 år, för att få klart för sig, att skolan och sociala medier är de platser, där ungdomar råkar mest illa ut för sexuella trakasserier och övergrepp. Minst var fjärde flicka i gymnasiet har blivit tafsad på det senaste halvåret, visar forskning. Men trakasserierna börjar ibland långt tidigare – i lågstadiet. Finns det föräldrar, som läser den här texten, som har anledning att känna oro över att deras barn skall utsättas för sexuella trakasserier i skolan och/eller på sociala medier? Personligen stör det mig oerhört, när det sker en normalisering av avskyvärda beteenden. Dessutom väl medveten om att normaliseringen lägger grunden för ännu grövre sexkränkningar. Det får inte tillhöra vardagen på någon skola, att tjejer får höra att de är horor eller slampor, att de får sexistiska och spydiga kommentarer om sitt utseende, blir tafsade på brösten, får en hand mellan benen eller på rumpan. Att unga flickor tänker: "Jag blir ofta kallad hora och det får jag väl stå ut med." Det är aldrig okej och det får aldrig någonsin accepteras. Det får heller inte tillhöra vardagen på någon skola att pojkar sextrakasseras, vilket oftast sker verbalt. När vi vuxna genom skolplikten ”tvingar” våra barn och ungdomar till minst nio år i skolan – gymnasieskolan kallar jag än så länge, för obligatoriskt frivillig - så är det vuxenvärldens absoluta skyldighet, att alltid göra sitt yttersta för att inget barn eller någon ungdom skall utsättas för sexuella trakasserier och övergrepp. Det är en grundläggande demokratisk rättighet för en elev, att få känna sig trygg i skolan. Hemmets Vän 160901.

Jonatan räddar flickor från bordeller. När Jonatan Alfvén var 19 år gjorde han en resa till Nepal som kom att förändra hans liv. Då mötte han småflickor som räddats från bordeller dit de sålts som sexslavar. SR 160902.

En desperat bön, Margot Wallström. Jag önskar att vår utrikesminister blir ambassadör för de utsatta flickorna i Indien. Det skriver Jonatan Alfven. Dagen 160904.

Könskorrigering av barn oroar forskare. En amerikansk översikt av över 200 olika studier avfärdar påståendet att det skulle finnas en biologisk förklaring till homosexualitet. Forskarna bakom rapporten avråder också från könskorrigering av barn. Studien, "Sexuality and Gender – Findings from the Biological, Psychological, and Social Sciences" publicerades i augustinumret av The New Atlantis, en tidskrift som ges ut av två konservativa tankesmedjor. Författarna ser i sin genomgång inga hållbara bevis för att människor föds som homosexuella, och finner heller inga vetenskapliga förklaringar till upplevelsen att ha fötts i en kropp av "fel" kön. De slår fast att könskorringering av vuxna inte nödvändigtvis leder till ökad psykisk hälsa, och varnar för att utsätta barn för könskorrigerande behandling i alltför tidig ålder. Tvärtom, menar de, är det bara en minoritet av de barn som tidigt identifierar sig med motsatt kön som fortsätter att göra det i tonåren eller som vuxna. "Jag tillägnar mitt arbete i första hand hbt-gruppen, som drabbas oproportionerligt stor psykisk ohälsa jämfört med befolkningen i stort. Vi måste finna sätt att lindra deras lidande", skriver Lawrence S. Mayer, professor i statistik och biostatistik, i förordet. "Och framför allt tillägnar jag den barn som kämpar med sin sexualitet och könstillhörighet". Lawrence S. Mayer och psykiatern Paul McHugh konstaterar i sin översikt att sannolikheten för att ha utsatts för sexuella övergrepp i barndomen är två till tre gånger högre bland icke-heterosexuella vuxna än bland heterosexuella. De slår också fast att den psykiska ohälsan bland icke-heterosexuella och transgender-personer bara till en mindre del kan förklaras med social stress och diskriminering. Världen idag 160907.

Studie: Pornografi ökar risken för skilsmässa. Risken för skilsmässa fördubblas när man inom ett äktenskap börjar konsumera pornografi. Det är slutsatsen i en studie som nyligen presenterades vid årsmötet för American Sociological Association. Att börja titta på pornografi är att utsätta sitt äktenskap för en stor risk, enligt de amerikanska forskarna. Forskarna fann också att ju yngre man var när konsumtionen av pornografiskt material började, desto större var risken att det hade en destruktiv effekt på äktenskapet. Studien visar även, kanske något överraskande, att par som uppgav att man var ”mycket lyckliga” i sin relation hade större benägenhet att gå skilda vägar än andra, om man började konsumera pornografi. Forskarna drar här slutsatsen att i en lycklig relation blir fallhöjden högre när pornografisk konsumtion kommer in i bilden. Att sluta se på sådant material hade också det effekt enligt forskarna, som åtminstone bland kvinnor kunde se ett samband mellan att sluta konsumera pornografi och att risken för skilsmässa då minskade. Världen idag 160907.

Krav på "porrfilter" för barnens skull. Storbritannien har redan gjort det och nu kan Norge stå på tur. Det handlar om att införa ett filter som ska förhindra att barn tar del av pornografiskt material på internet. Frida Park, lärare och krönikör på Dalarnas tidningar, tycker att även Sverige borde utreda saken. För några år sedan fattade Storbritannien beslut om att införa ett filter som, något förenklat, innebär att den som vill ta del av sexuellt material på nätet måste garantera att man är minst 18 år gammal. Syftet är att skydda barn från sexuellt och grovt material som genom internet är lättillgängligt. Nu ska ett liknande initiativ läggas fram i Norge av Kristelig Folke­parti (KrF). Stortings­ledamoten Kjell Ingolf Ropstad är beredd att på nytt lyfta ett förslag som partiet kom med redan 2012 om införande av ett skyddsfilter och enligt norska Dagen kommer det att tas upp på agendan så fort politikerna samlas igen i oktober. "Vad jag menar är att tjänsteleverantörerna ska vara skyldiga att leverera routrar med en spärr som aktiveras när det är installerat," säger Ropstad till tidningen. På det sättet ska tillgång till webbplatser med pornografiskt och sexuellt innehåll automatiskt blockeras och han vill att det ska vara standard med ett aktiverat filter som kunder aktivt får ta initiativ till att stänga av, om man så vill. I Norge, liksom i Sverige, har det de senare åren riktats mycket uppmärksamhet mot en utveckling på nätet där barn och unga far illa på grund av grovt, sexuellt innehåll och att risken för övergrepp ökar. Världen idag 160912.

UR frågade sina anställda om tro och sexualitet. Ville få en större mångfald i verksamheten. Gjorde intervjuer och ställde frågor om religion och sexualitet. Utbildningsradion, UR, har gjort en kartläggning över sina anställdas religiösa och sexuella preferenser. Det kommer fram i ett reportage i Studio Ett i Sveriges radio. Inslaget i Studio ett handlade om hur Per-Axel Jansson ville göra ett kritiskt reportage om UR:s egen normkritikiska grundhållning. Men att en reporter ville kritisera normkritiken föll inte i god jord, och det hela ledde till att Per-Axel Jansson till slut blev utköpt av företaget. Dagen 160922.

Eva Andersson: Vänta med sex till äktenskapet. "När du träffar den du vill spendera resten av livet med, och du har väntat och inte delat sex med någon annan har du vunnit allt." Respektera dig själv så pass mycket att du inte ger den mest intima och djupaste delen av dig själv till någon hur som helst. Du kommer må mycket bättre, få bättre självförtroende. När du älskar dig själv, och visar din egen kropp respekt kommer du också känna dig stark i andra delar av livet också. Dagen 160923.

Kommunalråd tvingas avgå efter sexköp. Socialdemokraterna i Habo kommun ser det som omöjligt att David Svensson sitter kvar som kommunalråd efter att ha åkt fast för sexköp. Det var i början av september som Svensson togs av polis sedan han köpt sex i en lägenhet i Jönköping. Har har i polisförhör erkänt och har fått ett strafföreläggande av åklagaren. SR 160930.

Per Ewert: Könsexperiment får absurda följder. Antalet svenskar som vill genomföra ett könsbyte har exploderat på senare år, allra mest bland ungdomar. 2012 tog Astrid Lindgrens barnsjukhus emot fyra sådana remisser. I fjol var det 116. I år beräknas mer än 200 ansökningar komma in. Det är inget orimligt antagande att det stora flertalet av dessa är ungdomar som av olika skäl bär på en svag självbild, men som har översköljts av den flodvåg av queerpropaganda som förkunnar att vägen att finna sitt autentiska jag är att byta kön. Huvudproblemet i detta är inte att vuxenvärlden skulle blunda för ungdomars personliga behov. Det stora problemet är snarare att alla är så förtvivlat rädda för att erbjuda ett moget och omsorgsfullt vuxenperspektiv. I stället säger man oreflekterat ja och amen till alla de könsexperimenterande identitetsuttryck som förmedlas under influens av en queerinspirerad samtid. Där ligger det verkliga sveket. Världen idag 161003.

Sexualbrottskommittén: Krav på samtycke vid sex införs. Passivitet ska inte tolkas som frivilligt deltagande, och våldtäktsbegreppet föreslås slopas, enligt sexualbrottskommitténs. I dag överlämnades färdiga förslag till justitieminister Morgan Johansson (S). Bland annat föreslås att själva våldtäktsbegreppet slopas. Benämningarna ska istället vara "sexuellt övergrepp", säger lagman Mari Heidenborg, som lett arbetet. Frivillighetsfrågan är egentligen inte ny, enligt Heidenborg, utan tar redan i dag stor plats i domstolarna. Den ändring kommittén nu ger handlar istället om att ge bättre stöd för domstolarna, rapporterar TT. "Vi vill tydliggöra att frivilligheten måste komma till uttryck, antingen att man pratar om det, eller vilket naturligtvis är vanligare, genom fysisk respons," säger lagman Mari Heidenborg. "Passivitet kan inte tolkas som frivilligt deltagande," säger hon. Ett samtycke ska kunna återtas. Ett uttryckt samtycke ska inte gälla vid hot eller våld. SR 161005.

Många elever på Schillerska ifrågasätter sin könsidentitet. Sen några år blev möjligt att redan från 16 års ålder påbörja en utredning om könskorrigering. På Schillerska gymnasiet finns numera ganska många elever som ifrågasätter sin könsidentitet. På Schillerska gymnasiet finns det i regel flera elever i varje klass som, enligt rektorn Kristina Bergman-Alme, har namn eller könsidentitet som inte stämmer med den officiella klasslistan. "Vi har klasser där det är tre till fem personer. Vi hade konferens med ettorna och då konstaterade idrottsläraren att det var sju personer i en klass på 30 som inte ville byta om i det vanliga omklädningsrummet." Den som upplever sig vara född i fel kropp, kan ansöka om könsbyte eller könskorrigering, som insatta numera benämner det. Enligt Kristina Bergman-Alme är 2.4 procent, eller 24 av skolans 1000 elever på olika sätt i kontakt med elevhälsan för att frågan om könsidentitet behöver tas hand om på ett seriöst sätt. SR 161006.
Allt fler vill bli utredda för könskorrigering. Andelen människor som vill bli utredda för könskorrigering har ökat kraftigt sedan mottagningen öppnade 2007. Sen några år blev möjligt att redan från 16 års ålder påbörja en utredning om könskorrigering. När Lundströmmottagningen öppnade 2007 hade man 50-60 patienter, denna siffra har sedan ökat år för år till 100 år 2014 och det väntas komma 200 i år. SR 161006.

Kan normkritik i sig vara normerande okritisk. Hela inslaget i studio ett, reportage, intervju med UR och debatt mellan Ann Heberlein och Anna- Klara Bratt. Normkritiken har vunnit många anhängare i Sverige. Tanken är att vi ska bli bättre på att ifrågasätta sådant som vi tar för givet. Men frågan är om den här idén har blivit så omfamnad av så många att den i sig har blivit en norm som borde kunna kritiseras. Per-Axel Janzon arbetade fram till nyligen på Utbildningsradion. Där ville han göra ett normkritiskt reportage om normkritik. En idé som slutade med att han fick lämna UR efter nio år där. "Normkritik är viktigt på utbildningsradion och jag tänkte att för att göra detta trovärdigt så vore det bra att vända blicken mot den egna verksamheten och se på vad innebär om normkritiken blir norm," säger Per-Axel Janzon. SR 160921.
Normkritiken under attack. Just nu pågår en debatt om de svenska museerna. Enligt skribenten och Kinakännaren Ola Wong vill regeringen använda museerna för att påverka människor politiskt. Debatten har sin upprinnelse i förändringar på de så kallade Världskulturmuseerna. Förändringarna innebär bland annat att man på museerna inte ska åtskilja Sverige från andra nationer. Debatten är ett exempel på den kritik som den senaste tiden uppkommit mot det normkritiska tänkandet. Världen idag 161007.
Lukas Berggren: Normkritikens haveri. De senaste veckorna har rapporterna om det normkritiska haveriet duggat tätt. Det började med att en reporter på Utbildningsradion (UR), Per-Axel Janzon, berättade i Studio Ett (21/9) om hur han fick sluta på UR när han, inom ramen för ett uppdrag som skulle handla om normkritik, ville granska normkritiken på företaget. Han hade tidigare reagerat på att UR hade brutit ett kontrakt med ett produktionsbolag för att de hade för många vita anställda. Att de hade platsannonserat efter en person med ”erfarenheter av att rasifieras som afrosvensk/afrikansvensk”, gjorde inte saken bättre. Men han hade också reagerat på att ledningen uppmanade personalen att inte föra fram kritik under utbildningsdagar som skulle belysa ”heteronormen” och ”vithetsnormen”. De flesta skulle förstås betrakta ”förbud mot kritik mot kritik” som en självmotsägelse, så det säger något om hur skör normkritiken är. Läs mer i Världen idag 161007.

"Okänd" könssjukdom blir allt vanligare. I Örebro genomförs en studie av Mycoplasma som liknar Klamydia - men som är en mildare form och går inte under smittskyddslagen. – Förut har man ju sagt att Mycoplasma är hälften så vanligt som Klamydia, men nu har vi bättre diagnostiska metoder och känsligare prover, och det pekar ju på att det är vanligare än så, att det kanske är i jämförelse med Klamydia i vanlighet, säger My Falk, överläkare på STD-mottagningen. Mycoplasma är en könssjukdom som liknar Klamydia men i mildare form. Symptomen är sveda när man kissar, flytning i urinrör och livmoderhals - men sjukdomen behöver inte ge några symptom alls. Mycoplasma upptäcktes först på 80-talet och har bara behandlats sen 2002, och är därför är den relativt okänd, berättar My Falk STD-kliniken på USÖ. Endast två typer av antibiotika botar Mycoplasma, och bakterien har blivit allt mer resistent - vilket också är anledningen till att man vanligtvis inte brukar testa för sjukdomen. "Dels på grund av att man kan driva resistensen men också på grund av att behandlingen man ger kan ge allvarliga biverkningar och då kanske man har behandlat en infektion som inte alls gett några symptom och som kan läka ut av sig själv," säger My Falk och fortsätter: "Vi vill inte hitta den här sjukdomen om den inte ger besvär för patienten, för om det är så pass vanligt som vi tror att det är, så blir det massa personer som måste få antibiotika för sin infektion eftersom man inte kan säga till en person att den har en infektion och sen inte behandla den." SR 161009.

S:t Eskils gymnasium bygger könsneutralt omklädningsrum. I Eskilstuna ska det byggas ett könsneutralt omklädningsrum på S:t Eskils gymnasium - det här för att bland annat transpersoner ska känna sig bekväma med att byta om inför gymnastiklektionerna, något som tidigare varit problematiskt. "Vi har haft en dialog med eleverna och har sett att det finns ett behov av det," säger Johan Ahlkvist, rektor på skolan. Vi har tidigare berättat om Mary-Jane Nehme som går på S:t Eskils gymnasium. Hon föddes som kille, men identifierar sig som tjej - och för henne uppstår ett problem inför varje gympalektion i och med att hon inte får byta om i tjejernas omklädningsrum. SR 160914.

Wallström försvarar valet av ny FN-generalsekreterare – trots homofobrykten. Flera kvinnogrupper och hbtq-grupper runt om i världen har uttryckt besvikelse efter valet av ny generalsekreterare i FN. António Gutteres anklagas för att vara homofob och för att ha motarbetat liberalare abortlagar under sin tid som premiärminister i Portugal. Sveriges utrikesminister Margot Wallström tror ändå att Gutteres är ett bra val. SR 161015.

Får inte vara förälder efter Socialförvaltningens misstag. En tidigare gift kvinna i 30-års åldern från Örebro län, har förlorat rätten att vara förälder efter nästan fyra år. Anledningen är att Socialförvaltningen i Örebro gjort fel, skriver Dagens Nyheter. Kvinnan och hennes tidigare partner fick barn 2013 efter en egen insemination, från en privat spermadonator. En donator som idag är biologisk far till 32 barn efter att ha donerat sperma till både homo- och hetrosexuella par. SR 161020.

Porren - ett betydande problem för folkhälsan. I fredags publicerades ett inlägg på DN Debatt, där ett antal företrädare för såväl organisationer som politiska partier kritiserade den pornografi som har blivit så lätt-tillgänglig i våra sociala medier. Det är en beklämmande bild som målas upp, och för många av oss är det svårt att ta till oss mycket av den verklighet som beskrivs. Världen idag 161020.

Ungas porrvanor i hetluften. Just nu pågår en debatt om pornografins inverkan på barn och ungdomar. Det är boken ”Visuell drog” som har satt igång diskussionen. I boken vittnar barn och unga om hur pornografin påverkar deras liv. Det är dags att utreda porrens skadliga verkningar, menar en mängd politiker och organisationer. "Porr är något som jag hatar och tycker är vidrigt. Tyvärr så är jag beroende av det. Jag har märkt att under den tiden då jag undvikit porr en längre tid så mår jag bättre. Då har jag bättre självförtroende och har mer energi att göra det jag brinner för. Men när jag kollar mer porr får jag sämre självförtroende och tappar motivationen till i princip allt känns det som. Var jag inte beroende hade jag slutat för länge sen." Orden kommer från en 19-årig kille som uttalar sig i den nyutkomna boken ”Visuell drog – om barn, unga och nätporr”. Hans historia är en av många historier som samlas i boken som är skriven av Maria Ahlin från ungdomsorganisationen Freethem och prästen Ulrica Stigberg som arbetar med unga på Fryshuset. Världen idag 161025.

Så kommer man ur ett pornografiberoende. En som själv har varit beroende av pornografi – och vet hur man kommer ur det - är pastorn Torbjörn Freij. Hur vanligt tror du att problem med pornografi är? "Det har skett en exceptionell ökning. Vi ser det på Celebrate recovery. De som säger att pornografi inte är något problem – de vet inte hur det ser ut. Det håller på att bli ett lika stort problem som alkoholism. Tillgängligheten har ökat så att det inte finns någon tröskel längre." "Av tio män i en grupp brukar det vara fyra till fem som har problem med detta." Världen idag 161025.

Stark kritik mot "grovt köp av sexuell tjänst". Flera myndigheter och organisationer riktar skarp kritik mot ett nytt förslag i sexköpslagen, som innebär att man ska kunna dömas för grovt köp av sexuell tjänst. Syftet är att fler ska dömas hårdare, men kritiker menar att det här snarare kommer leda till lägre straff. "Om man ser till domstolspraxis så kan ett sånt här förslag leda till att böter används i större utsträckning än vad det gör idag. Det är en risk som vi ser," säger Fredrik Wersäll, president i Svea hovrätt. SR 161025.

Hbtq-tårta vållar strid i Nordirland. En domstol i Nordirland har slagit fast att ett bageri diskriminerade en man när de vägrade att tillverka en tårta med texten "Stöd samkönade äktenskap". Dagen 161026.

Spridningen av hiv i USA startade i New York. Den tidigaste spridningen av hivviruset i USA på 1970-talet har kartlagts av en internationell forskargrupp. Förut har det varit oklart var spridningen startade när viruset kom till USA. Men genetiska analyser som forskarna har gjort på gamla patientprover, och som sparats för andra typer av studier, visar nu att det var i New York. "Man har anat tidigare att viruset har hoppat från centrala Afrika till Haiti i slutet av 1960- eller början av 1970-talet, och sedan väldigt snabbt vidare till USA. Då trodde man att det var till Kalifornien och San Francisco. Men nu visar det sig att det kom från Haiti till New York," säger Jan Albert som är överläkare vid Karolinska sjukhuset och professor i smittskydd vid Karolinska institutet och har jobbat mycket med hivfrågor. SR 161027.

Gängkriminaliteten gynnar sexköpare. Nu räcker det med nedprioriteringen av andra brott i Göteborg. Det tycker man på Mikamottagningen, som jobbar med personer som säljer sex. De senaste åren har polisen blivit allt mer frånvarande i arbetet mot sexköp. För även om antalet personer som säljer sex knappt minskat de senaste åren så är det färre brott som lagförs SR 161107.

Anklagad USA-pastor vill stoppa anti-gayrättegång. Scott Lively, pastor i delstaten Massachusetts, kommer att be en federal domare att stoppa en process där Lively anklagas för att ligga bakom en skärpt antigay-lag i Uganda. Scott Lively, som leder Redemption Gate Mission Society i Springfield, har, enligt nyhetsbyrån AP, kallat stämningen "absurd" och "helt oseriös". Dagen 161108.

Samarbete kring trafficking. Det går att arbeta effektivt mot människohandel, eller trafficking. Men då krävs samarbete och kunskap. Det säger Ruth Nordström, vars organisation Scandinavian Human Rights Lawyers på måndagen anordnade ett seminarium tillsammans med Uppsala universitet och EU-kommissionen. " Totalt 45 miljoner människor är utsätta för trafficking. Vi måste se människorna bakom siffran och samarbeta för att hjälpa en person i taget. Annars är det lätt att drabbas av apati och hopplöshet," säger Ruth Nordström till Världen idag dagen efter seminariet. Målet var att belysa de olika aspekterna av trafficking - betydelsen av droger, skydd för offer för människohandel och de juridiska processerna. Världen idag 161110.

Det händer i Sverige: Linda tvingades sälja sex till främmande män. När Linda var 17 år tvingades hon under hot att prostituera sig i en lägenhet i södra Sverige. Sexköpare, våld och droger blev en del av vardagen. SR 161114.

Traffickingoffer riskerar avvisning till Italien. En nigeriansk kvinna hölls som sexslav i Italien. Nu vill Sverige skicka tillbaka henne dit.– Det är inhumant eftersom Italien inte lyckats skydda henne, säger Elisabeth Samuelsson på Noomi – Hela Människan i Malmö. Den 28-åriga kvinnan lockades från Nigeria med hopp om att få jobba som frisör i Europa. Men verkligheten visade sig vara en annan. I Italien drogs hon in i prostitution. Hon isolerades i en lägenhet och våldtogs framför ögonen på sin femåriga dotter. Människohandlarna gjorde klart att de hade kontakter med maffian i Italien och skulle hitta henne även om hon försökte fly. När hon slutligen lyckades ta sig därifrån lämnade hon Italien och tog sig till Sverige, där hon också sökte asyl. Men Migrationsverket vill inte pröva hennes asylansökan i Sverige. Enligt Dublinförordningen ska nämligen första mottagningslandet inom EU göra den utredningen. Undantag görs mycket sällan. Även om det händer. Men för 28-åringens fall blev det blankt nej. Hon ska skickas tillbaka till Italien. Därför överklagar de nu till Migrationsöverdomstolen. Den 28-åriga kvinnan - som uppgett att hon gifts bort mot sin vilja - uppger även att hon är homosexuell. Dagen 161115.
Elisabeth Sandlund: Sjuk människosyn bakom rubrikerna. Relativiserat människovärde leder till övergrepp. En nigeriansk kvinna, som lyckats fly till Sverige från en tillvaro som sexslav i Italien, ska på grund av stelbenta EU-regler skickas tillbaka till det land där förövarna finns. Läs mer om det på sidan fyra i dagens tidning. Europeiska poliser slår larm om att allt yngre barn, till och med spädbarn, utsätts för grova sexuella övergrepp som delas på nätet. Unga människor vittnar i en nyutkommen bok, som recenserades i fredagens Dagen, om hur de hamnat i beroende på grund av den lättillgängliga pornografi som sköljer över dem bara en knapptryckning bort. Donald Trump väljs till amerikansk president trots en minst sagt unken kvinnosyn manifesterad i ord och handling. Det hänger ihop, det elände som bara de senaste dagarnas nyhetsflöde vittnar om. Barn, unga och vuxna ses inte som individer med ett okränkbart människovärde. De behandlas som utbytbara föremål, vars syfte är att nyttjas av andra för att tillfredsställa deras böjelser och ge dem njutning. Dagen 161115.
Europadomstolen stoppade utvisning. Europadomstolen för mänskliga rättigheter har i sista stunden stoppat utvisningen av en nigeriansk kvinna och hennes sexåriga dotter till Italien, där de riskerar att på nytt hamna i klorna på människohandlare. Världen idag 161119.

Elisabeth Sandlund: Aktuellt befäste RFSU-monopol. RFSU:s förbundsordförande Kristina Ljungros fick på måndagskvällen ensam fick göra tjänst som expert på frågan om aborter och abortmotstånd i Ryssland och annorstädes. RFSU är ingen opartisk aktör utan en organisation med en tydlig agenda där kvinnans oinskränkta ensamrätt till sin egen kropp, inklusive det barn som hon bär i sin livmoder, är ett mantra som inte får ifrågasättas. RFSU:s monopolställning som åsiktsmaskin om och expert på allt som har med sexualliv att göra befästes ytterligare. Av saklighet och opartiskhet fanns inte ett spår. Dagen 161116.

Vägrade delta i Pride – kan få straff. I somras var det Prideparad i Stockholm. Där medverkade Försvaret. Men en förare vägrade delta som förare. Nu riskerar han straff för ordervägran. Straffet föreslås bli avdrag på lönen eller en varning. Dagen 161116.

"Sexköparna är vanliga killar med problem." Sexköpare som söker hjälp är ofta män med jobb och familj och de blir allt yngre, menar Marie Johansson som är samtalsbehandlare och socialsekreterare i Stockholm. SR 161202.

Låtsades vara 13-årig tjej - fick meddelanden från äldre män. När Jonatan Alfvén, på ett internetforum, utgav sig för att vara en trettonåring vid namn Lisa fick han mängder med meddelanden av sexuell karaktär. Händelsen har nu uppmärksammats i flera stora medier. – Vi måste inse att internet har blivit den nya brottsplatsen, säger han. Världen idag 161207.

KD öppnar för att straffa sexköp utomlands. Regeringen och Vänsterpartiet vill att det ska bli straffbart att köpa sex utomlands. Bland andra partier har motståndet varit stort, men nu kan Kristdemokraterna tänka sig att rösta ja till ett kommande förslag. (Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna säger nej till ett sådant förbud.) KD har på ett riksting beslutat att verka för att sexköpslagen ska gälla även när man är på semester utomlands. SR 161208. Kommentar: Utmärkt!

Långa köer för tid till insemination. Tre år. Det är så lång tid som den första ensamstående kvinnan i Västra Götaland kommer få vänta för att få chans till insemination. Kön har gått upp i och med den nya patientgruppen. Karin är en av de 70 ensamstående som ställt sig i kön och hon känner sig frustrerad över att processen tagit så lång tid. Sedan tidigare befann sig cirka 200 par redan på listan för insemination och med den nya patientgruppen blir såväl kötiden, spermabanken och arbetssituationen lidande. Vad blir konsekvensen av en treårig lång kö? Ann Thurin-Kjellberg, överläkare: "Ja, om jag var patient skulle jag försöka hitta en annan lösning." SR 161227.


Till indexsidan.


Skulle det finnas någonting som är felaktigt eller strider mot gällande lag på denna sidan så var god meddela mig så jag kan ändra på detta i så fall.  E-mail.