År 2003

RFSL vill starta en egen adoptionsbyrå. Nya Dagen 030102. Av landets 6 adoptionsorganisationer så är det ingen som kommer att förmedla barn till homosexuella, därför att de länder som förmedlar barn har en negativ inställning till homo- och bisexuella och en rädsla för att om adoptivorganisationerna förmedlar barn till homosexuella så kan det få en negativ inverkan på möjligheten att förmedla barn till heterosexuella.

RFSL uppger 030102 att en lesbisk kvinna i ett land i norra Europa kommer att föda en klonad baby "under nästa vecka".

Enligt SvD 030103 och SvD 030103 finns det en majoritet i Riksdagen för att att bastuklubbslagen ska avskaffas. Därmed blir det på nytt fritt fram för bastuklubbar för homosexuella, så kallade gaysaunor. Enligt RFSL kommer regeringen redan i Januari 2003 med föreslaget (vilket inte var sant.)

Joakim Wohlfeil vid Adoptionscentrum: RFSL uppmanar till kriminell barnhandel. SvD 030104.
Sören Andersson, förbundsordförande för RFSL: Det här är lågvattennivå i debatten SVT 030104.


Hårda bibelord om homosex inte hets mot folkgrupp. AB 030121.


HomO på krigsstigen

HomO Hans Ytterberg tycker att samfund som diskriminerar homosexuella inte ska få ta in medlemsavgiften via skattsedeln eller uppbära statsbidrag. Bland annat Frälsningsarmén har kommit i skottgluggen i medierna för sin syn på homosexualitet. Deras policy är att utlevd homosexualitet innebär att en person inte får bli frälsningssoldat. HomO tänker så snart som möjligt få till stånd ett möte med regeringen för att diskutera frågan och föreslå åtgärder. Redan den 27 maj 2002 var kulturminister Marita Ulvskog och vänstern i en debatt i Riksdagen inne på att statliga bidrag ska vara kopplade till i vilken mån trossamfunden lever upp till jämnställdheten för homosexuella. Regeringen påtvingar de kristna trossamfunden en politik i en etisk fråga de inte kan stå för, tänker sedan regeringen straffa de trossamfund som inte underkastar sig den politiken med att ta bort deras statliga bidrag? Allt medan moralupplösningens krafter beviljas statliga bidrag för sin verksamhet.

Nya Dagen 2003-01-22 skriver att HomO kallat samtliga trossamfund som får bidrag till förhör den 6 mars för att kontrollera om de diskriminerar homosexuella.
Kommentar: Eftersom kallelsen endast är en inbjudan bör trossamfunden tacka nej till detta. Det är naturligtvis trossamfundens privata angelägenhet vem som får bli medlem eller inte. Varje trossamfund har sina speciella former för detta och förhoppningsvis så handlar det inte om en rutinsak men när det gäller de kristna trossamfunden om vederbörande bekänner sig till den tro som Nya Testamentets lära och liv föreskriver.

HomO:s planer på samfundsförhör upprör kyrkoledarna. Nya Dagen 030123.

HomO är ute i eget ärende. Han har ingen befogenhet att pröva statsbidragen till trossamfunden. Nya Dagen 030128.

Herr HomO kan behöva sällskap av fru JämO och syster DO. Krönikör Marianne Andréas, Frikyrkosamordnare i Sveriges Kristna Råd skriver i Nya Dagen 030128.

Trossamfunden har gemensamt beslutat att sända en fyramannagrupp till att representera dem i samtalen med HomO. Nya Dagen 030311.

HomO Hans Ytterberg i samtalen med representanterna för Trossamfunden: Religionsfrihet betyder endast frihet till gudstjänstutövning, inte att välja sina medlemmar! Nya Dagen 030312.

Kommentar: Det är ett häpnadsväckande och okunnigt uttalande som HomO Hans Ytterberg gör. Alla trossamfund i alla tider har väl haft vissa kriterier som gäller för tillhörighet och medlemsskap. En del har haft fler kriterier, en del färre (som den sekulariserade Svenska kyrkan som endast kräver att personen är barndöpt eller döpt senare när det gäller medlemsskap, dock har man många gällande kriterier för de olika tjänsterna, t ex får inte en präst troendedöpa sig). Men inget trossamfund, förening eller sammanslutning godtar väl en illojal medlem? Och för trossamfund (en del av dem i alla fall) handlar det om att vara lojal mot de urkunder som är kriteriet för den tro man har. Bibeln säger att man måste lyda Gud mer än människor. Vad HomO vill se är att personer som lever i homosexualitet inte ska kunna nekas till att bli medlemmar i något av de svenska trossamfunden. Därefter kommer kraven på att dessa personer inte ska kunna diskrimineras när det gäller att söka och inneha de tjänster och uppdrag som finns i trossamfunden.

HomO Hans Ytterberg tänker under våren fortsätta sin granskning av trossamfunden, han menar att det finns exempel på kyrkor och församlingar som brutit mot lagen. HomO är ointresserad av den teologiska aspekten, det han är intresserad av är diskrimineringslagen och om lagen om statsbidrag till trossamfund efterföljs. (Nya Dagen 2003-03-13)Nya Dagen 030312.

HomO kontrar i en insändare att han inte alls överskridit sitt mandat. Nya Dagen 030318.

Birger Davidson visar i Nya Dagen 2003-03-28 att beslutande myndighet enligt SFS förordning 1999:974 om vem som skall pröva frågor om statsbidrag för trossamfung är "Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund". Vidare att denna nämnd är en myndighet och att den består uteslutande av förträdare för bidragsberättigade samfund. Därmed är det inte HomO som skall vara polis i den frågan.


Homosexualitet förekommer inte bland djuren

Vetandets Värld behandlade 2003-01-09 homosexualitet. Per Jensen som är professor i etnologi vid Linköpings universitet intervjuades om djurens sexuella läggning. Han framhöll att ridandet som förekommer bland djuren är en del i deras sätt att befästa dominans. "Det som kan se ut som ett homosexuellt beteende behöver inte alls vara det." Med homosexualitet menar vi en preferens för sexuellt umgänge med det egna könet och något sådant förekommer inte så långt han vet dokumenterat bland djuren. "Det kan finnas fall av beteende som ser ut som homosexuellt beteende men inte en tydlig homosexuell preferens."


Första anmälningarna mot homohets

Fredrick Federley, stridbar ordförande för centerpartiets ungdomsförbund och själv homosexuell med koppling till RFSL har anmält homosexuellt.com för hetsbrott mot homosexuella. Anmälan har gjorts både till polisen och HomO. Nya Dagen 030115 skriver om detta. Se även Centerns ungdomsförbunds hemsida.
Samtidigt har homosexuellt.com anmält gaysajten QX till polisens IT-brottsrotel för sabotage. Enligt homosexuellt.com 030115 har även RFSL-anställda deltagit i det mailbombningsförsök som gjorts för att krascha värddatorn.

Den andra anmälningen är gjord mot Svensk-finska församlingen i Sundsvall. Osäkert vad denna grupp står för, i varje fall är de inte pacifister. Hemsidan existerar inte längre, existerade i alla fall 020109 när jag besökte den senast. Av uppgifter på Internet verkar inte församlingen existera idag.

Annelie Enochson (kd) kritiserar Centerns Ungdomsförbund: "De vill strypa debatten, och inte ha ett demokratiskt samhälle." Nya Dagen 030121.

I p4-programmet Efter tolv 030125 blev Annelie Enochson inbjuden att debattera sina åsikter med Federley, vilket hon gjorde med väl underbyggda åsikter. "Det är pinsamt när ett ungdomsförbund går ut med en anmälan som är så dåligt underbyggd" sa hon och och hon menade att Federley var ute för att förbjuda kritisk kunskap. Hon läste upp från den proposition som ligger till grund för lagen om hets mot folkgrupp och vilket hon menade att Homosexuellt.com inte överskridit: "Det straffbara området får inte sträcka sig så långt att det kommer att omfatta även en saklig diskussion eller kritik om homosexualitet. Vidare måste vetenskapliga frihet bevaras."


Vatikanen sade 030116 att katolska politiker, ledare och tidningar världen över har en skyldighet att opponera sig mot abort, dödshjälp och homosexuella äktenskap. SvD 030116.

I Svenska kyrkan är det annorlunda. Biskop Lars Eckerdal i Göteborg har anmält sin kyrkoherde Kurt Olsson i Herrestad i Uddevalla till Domkapitlet för att han i konfirmandundervisningen sagt att "man kan inte jämföra två homosexuellas kärlek med kärleken mellan en man och en kvinna". Biskopen tycker att detta uttalande är upprörande och helt oacceptabelt. Nya Dagen 030121.

Kyrkoherden fick en reprimand på grund av detta. Vid ett sammanträde 030410 beslutade domkapitlet i Göteborg att rikta allvarlig kritik mot Kurt Olsson. I sitt beslut skriver domkapitlet att han uttalat sig förringande mot homosexuella och att det är oförsvarbart. Nya Dagen 030411.


Kampen för och emot homoäktenskap har börjat

Riksdagen kan klubba igenom homoäktenskap redan 19 mars 2003. 4 mars ska ett avgörande tas i utskottet som börjar behandla frågan 28 januari. Se Nya Dagen 030123.

Lagutskottet bordlägger behandlingen av frågan om homo-äktenskapen några dagar. De kristna ledarna lovas att få framföra sina synpunkter. Nya Dagen 030124.

Ett flertal motioner finns inlämnade som ska behandlas.

2002/03:L223 Könsneutral äktenskapsbalk. Inlämnad 2002-10-21 av 11 folkpartister med Birgitta Ohlsson som första namn.De menar att "Det finns inga sakliga skäl för att inte ge de samkönade par som så önskar möjlighet att ingå äktenskap." Och de fortsätter: "Vi anser att lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap bör avskaffas. I stället bör ändringar göras i äktenskapsbalken så att den blir könsneutral." "Att äktenskapet traditionellt varit förbehållet par där personerna är av olika kön är exempelvis i sig inget skäl för att det också framdeles skall vara så.

2002/03:L254 Familjerätten gällande HBT. Inlämnad 2002-10-20 av 5 personer med vänsterpartisten Tasso Stafilidis som första namn. Motionärerna tillhör Riksdagens HBT-grupp (förespråkare för homosexuella, bisexuella och transpersoner, i vilken ingår ett 60-tal vänsterpartister, socialdemokrater, miljöpartister, centerpartister och folkpartister). De kommer i motionen till slutsatsen: "Som vi ser det finns det i dag inga sakliga motiv för att behålla nuvarande ordning, partnerskapslagen borde följaktligen avskaffas, och i stället borde en könsneutral äktenskapslag inrättas."

2002/03:L318 Homo- och bisexuella och transpersoner. Inlämnad 2002-10-23 av 5 miljöpartister med Gustav Fridolin som första namn. De skriver: "Vi accepterar inte heterosexualitet som norm och att de som inte är heterosexuella utsätts för förföljelser och trakasserier. Människor ska kunna uttrycka sin könstillhörighet som man vill." "Miljöpartiet anser att äktenskapslagstiftningen ska ändras så att den omfattar alla former av partnerskap, såväl heterosexuella som homosexuella." "Äktenskapsbalken 1 kap. 1 § skulle därför exempelvis kunna ändras till: 'Äktenskap ingås mellan personer av olika eller samma kön. De som ingått äktenskap med varandra är makar.'" "Miljöpartiet anser att enbart de samfund som viger sexualneutralt ska tillåtas göra det. Bara de samfund som viger homosexuella par på samma sätt som heterosexuella ska ha rätt att i juridisk mening viga två personer. Så länge Svenska kyrkan alltså inte viger homosexuella på samma sätt som heterosexuella ska de inte ha rätt att viga någon."

2002/03:L292 Partnerskap och homosexuella sambor. Inlämnad 2002-10-19 av 7 vänsterpartister med Tasso Stafilidis som första namn. "Vår målsättning är att endast civiläktenskap ska vara juridiskt bindande, då vi vill likställa det heterosexuella äktenskapet med det homosexuella. Därmed kan lagen om registrerat partnerskap följaktligen avskaffas." "Vi vill även med denna motion hävda att alla samboförhållanden bör regleras i en och samma sambolag för att undanröja de rättsliga skillnaderna mellan homosexuella och heterosexuella sambor."

2002/03:Ub556 Sexualitet. I en egen motion av vänsterpartisten Tasso Stafilidis inlämnad 2002-10-23 vill han verka för en frigjord syn på sexualiteten och ta bort tabun, moralism och stereotypa föreställningar. Filmcensuren ska avskaffas. Insikter i homosexualitet, bisexualitet, könsöverskridande, transvestism och transsexualism ska vara ett viktigt kunskapsmål i läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan. Även barn i grundskolans lägre årskurser ska reflektera över frågeställningar om sex och samlevnad. Att fördöma den sexualitet eller skildring som man inte förstår sig på, är en olycklig reaktion. Referensmaterialet för skolorna bör även ta upp frågor för att motverka rådande heteronormativitet. I enlighet med detta synsätt borde även det som står i läroplanen för grundskolan, 2 § "I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism..." tas bort, då inget specifikt värdesystem ska gynnas framför något annat. Inom de ramar som finns kan man även införa kostnadsfria preventivmedel för ungdomar, både tjejer och killar, upp till 20 år. Stafilidis tycker också att det är fel att mindre vanliga sätt att utöva sex på nedvärderas som till exempel analsex, S/M-sex, gruppsex, telefonsex, cybersex och fetischsex.

Kommentar: Stafilidis vill ha bort allt vad kristen etik och tradition innehåller. Ja, det är där skon klämmer för de som följer världens tänkesätt. Tyvärr har hans arbete i Riksdagen varit framgångsrikt på detta området. Stafilidis vill också ha gratis preventivmedel till alla ungdomar. Man kan bara undra från vilken ålder? Och om föräldrarna skulle ha något att säga till om? Vad säger Jesus om den som förför ett barn? Det är många som sysslar med det genom de trender som skapas i ungdomsvärlden, men också lagar kan stiftas som Gud i himmelen aldrig kan godkänna, och det är tydligt att det verkliga målet som hägrar för de som inte vill ändra på gamla och vedertagana kristna normer är en könsneutral äktenskapslag. Laglöshetens ande går framåt i Sverige och även i övriga delen av norra Europa, gränserna suddas ut, förvirringen växer, troheten avtar, äktenskapen kraschar, alkoholismen och drogerna ökar, med detta följer att våldet breder ut sig och människor mår alltmer illa och undrar vad det kan bero på!

Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Allliansen i Nya Dagen 030130:
- Samhället bör behålla den heterosexuella definitionen av äktenskapet.
- Barn bör få förmånen att växa upp med den man och den kvinna som är deras ursprung.
- Att homosexuella inte får gifta sig behöver inte vara diskriminerande.

Lagutskottet beslöt 030130 att skjuta upp behandlingen av motionerna om homoäktenskap till hösten, detta på grund av de många reaktionerna som inkommit och för att man vill studera andra länders lagstiftningar. Dessutom meddelar EKHO att de säger nej till homoäktenskap i nuläget. Nya Dagen 030131.

Också i USA pågår debatt om homoäktenskap. Gay "Marriage"? by Anton N. Marco.


Många barn till ensamstående föräldrar mår dåligt

En mycket omfattande långtidsstudie visar att barn i Sverige som växt upp med endast en förälder löper betydligt större risk än andra för att drabbas av allvarliga problem. Risken är fördubblad för att bli alkoholist eller för att bli intagen för allvarlig psykisk sjukdom som kräver sjukhusvård eller för att ta eller försöka ta sitt liv än vad fallet är hos barn med två föräldrar i hemmet. När det gäller tungt narkotiskt missbruk är risken för flickor 3 gånger större och för pojkar hela 4 gånger större än hos andra barn. Dödsfall på grund av våld eller olycksfall är också större.

Studien omfattar nästan en miljon barn (drygt 65 000 till ensamstående föräldrar och drygt 921 000 till barn som växt upp med båda föräldrarna, ensamstående som flyttat ihop med ny partner räknas inte som ensamstående) som följts under 15 år, mellan åren 1985-1999. Barnen omfattar nästan alla som fötts i Sverige mellan åren 1973 och 1975. När studien avslutades var de äldsta barnen 26 år och de yngsta 14 år. Uppgifterna bygger på olika folkdataregister över vem som bor var, gift eller inte och vem som vårdats av olika typer av hälsoproblem. Det konstateras att riskskillnaderna inte beror på inkomstskillnader eller utbildning hos föräldrarna. Studien är publicerad 030124 i tidskriften Lancet och har letts av Gunilla Ringbäck Weitoft vid Socialstryrelsen.

Kommentar: Studiens resultat är ingen nyhet för den som sett och förstått hur verkligheten ser ut i vårt land. Barn mår bäst och är tryggast om de har två föräldrar (en mamma och en pappa), under sin uppväxttid. Nästa utredning borde göras om hur familjen ska stärkas, så att skilsmässorna minskas.


Bottenlös omoral! Expressen berättar 030128 om homosexuella gruppsexorgier i nordiska storstäder där alla struntar i hiv-risken.

Undersökningar visar att var femte svensk är sexmissbrukare (15 procent av männen och 5 procent av kvinnorna). Nya Dagen 030129 pluswebb.

Såporna ökar sexmissbruket. Exp 030217.

Utomäktenskapligt sex ökar risken för hjärtattack ganska mycket. AB 030218.

Kristna hemsidor mot pornografi och hjälp ur ett beroende

XXXCHURCH.COM Nätkyrka från Corona, Californien.

sexaddict.com Sex Addiction Recovery Resources.

Victims Of Pornography If You Are A Victim Of Pornography. . . There Is Hope!

Pure Intimacy addressing online sexual temptation.

Pure Life Ministries leading men into purity since 1986.

Esther Ministries is established to help women in relationship with sexually addicted men.

Barnabus Christian Counseling Network.


Förkylningar. En svensk studie har visat att barn på daghem får 8-12 förkylningar per år medan barn som vistas hemma är förkylda bara 2-4 gånger per år i snitt. Mitt emellan dessa placerar sig familjedaghemmen. Det allvarliga är dessutom att många förkylningar kan utlösa astmabesvär hos små barn och förvärra allergisymptom.


Homosexuella män har betydligt mer könssjukdomar än hetero män

Enligt Smittskyddsinstitutet visar den senaste statistiken när denna koll gjordes 030201 att homosexuella män har betydligt högre frekvens av de allvarligaste könssjukdomarna än hetero män. Hiv för män andra halvåret 2000 visar att av 135 fall var 32 procent homosexuella män, 50 procent hetero män och 18 procent okänd smittväg.

Gonorré för år 2001 ger denna fördelningen. Av totalt 508 fall var 48 procent homosexuella män, 51 hetero män och 1 procent okänd smittväg.

Syfilis för år 2001 ger en ännu högre fördelning homosexuella män. Av totalt 77 fall var 55 procent homosexuella män, 39 procent hetero män och 6 procent okänd smittväg. Med tanke på att homosexuella är en mycket färre andel av befolkningen än hetero är fördelningen anmärkningsvärd.


Svenskarnas alltmer positiva trend till homosexuella har brutits

Svenskarnas inställning till homosexuella har blivit mer negativ under år 2002. Detta enligt Torsten Österman, som är forskningschef på FST (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier), som undersökt svenskarnas attityder sedan år 1955. Det var för 7 år sedan som man började fråga omkring 2000 personer om deras inställning till homosexuella och trenden har hela tiden gått mot en positivare attityd, men under år 2002 bröts trenden och andelen mer eller mindre negativa till homosexuella steg från 18 till 25 procent och börjar därmed vara tillbaka där man startade för 7 år sedan. Bidragande orsaker till detta kan vara adoptionsdebatten och debatten om hetslagstiftningen.


Knappast en procent av befolkningen i Norge är homosexuella

Folkhelsan har genomfört en undersökning bland 5000 personer i Oslo. Där fann man att 2,8 procent av männen och 0,7 procent av kvinnorna kan definieras som homosexuella. Det blir i genomsnitt 1,75 procent. Undersökningen är dock gjord i Oslo som är en storstad med ett utbud som drar till sig en homosexuell livsstil, vilket gör att många homosexuella har flyttat till Oslo. Det troliga är därför att genomsnittet för hela landet ligger under en procent. Undersökningar i London och Paris har visat sig ha tre gånger fler homosexuella i dessa städer än för genomsnittet av länderna som ligger på 1,4 procent (i dessa undersökningar betecknade man de homosexuella vara de som hade haft en homosexuell erfarenhet under de senaste 5 åren), enligt tidningen Nature den 3 december 1992. Resultatet för Oslo-undersökningen har publicerats i tidskriften Journal of Sex Research. Tidigare undersökningar har också gett låga resultat. "Ung i Norge" gjordes av NOVA och där fann man att 0,8 procent av norska ungdomar i tjugoårsåldern kände sig attraherade till det egna könet (refererat i Fædrelandsvennen den 19 juni 2002). Detta förhållandet gör också att antalet barn som har homosexuella föräldrar blir ganska få.


Homosexuella mår väldigt dåligt

En D-uppsats i psykologi av Hans Hanner vid Stockholms universitet, där man frågat unga homo- och besexuella tjejer och killar i åldern 16 till 24 år om hur de mår, gav ett nedslående resultat. Den har gjorts genom att en enkät distribuerats via RFSL:s lokalavdelningar. 20,4 procent av dessa 1158 tillfrågade svarade på enkäten. Dessutom har 1049 besvarat en Internetenkät vilket ger totalt 1285 svar.

Undersökningen visar att 36,8 procent av tjejerna och 23,5 procent av killarna har försökt att ta sitt liv en eller flera gånger. Och hela 52,2 procent har det senaste året tänkt på självmord, något fler av dessa är tjejer än killar. Hälften av de svarande är inte nöjda med sin läggning. Förvånads värt många, 91,4 procent, svarade att de hade en god eller förhållandevis bra relation till sina föräldrar och syskon.
(Hivaktuellt nr 1/2003)


Redaktören för Psychology Today försvarar att homosexualitet kan behandlas

Robert Epstein är redaktör för Psychology Today och en förkämpe för homosexuella rättigheter. I jan-feb numret för 2003 försvarar han sexuell omorienteringsterapi, samt att han besvarar kritiken från gayrörelsen. Kontroversen med de homosexuella började efter det att tidningen publicerat en liten annons för en bok som handlar om sätt på vilket en förälder kan förhindra att ett barn blir homosexuellt (A Parent's Guide to Preventing Homosexuality av Joseph och Linda Nicolosi). Det ledde till att psykologen Betty Berzon en lördag ringde hem till redaktörens privata telefon och hävdade att homosexuella inte kunde förändras och hon hotade med att tusentals homosexuella skulle komma att bojkotta tidningen och ännu värre saker kunde hända. Men när redaktören stod på sig så satte Berzon igång en kampanj mot redaktören och han fick 120 brev från homosexuella och lesbiska personer med ofredanden, hotelser och oförskämdheter. Han kallades för bigott, en nazist och han liknades med en taliban. Redaktören blev indragen i för honom någonting nytt, som han beskriver som "den mörka, intoleranta, oförskämda sidan av det homosexuella samhället". Förvånansvärt många brev hävdade att homosexuella hade rätt till att vara råa och oförskämda därför att de själva hade blivit skymfade.

Men kan homosexuella verkligen förändras? Epstein skriver att han har tagit del av intressanta data som stöder omorienteringsterapin, både när det gäller den etiska riktigheten och effektiviteten i behandlingen. Varje person har rätt att välja om man vill behandlas eller inte, även när det gäller att gå från homosexualitet till heterosexualitet. Enligt en rapport som nyligen publicerats i APA:s tidskrift så är sådan behandling till viss del framgångsrik. Och han menar att av det han sett där och i andra källor så kan sådan terapi kanske fungera för en tredjedel av fallen. Han nämner också en ny studie av Robert Spitzer vid Columbia University som kommer fram till att sexuell omorienteringsterapi kan ge betydelsefulla, positiva och bestående förändringar. Och redaktören Epstein lovar att det kommer fler artiklar där man objektivt och omfattande ska behandla det före detta homosexuella spörsmålet.
(Från NARTH 030108)

En ny artikel om Dr. Robert L. Spitzers studie är publicerad av NARTH 031007.

Se även en summerande artikel om Robert Spitzer av BP Press 031029 med rubriken: Published study finds 'ex-gay' therapy works.

Robert Spitzer ändrar sig: ”Homosexualitet kan inte botas”. Dagens Nyheter 120319.

Coming Out Straight: Understanding and Healing Homosexuality, by Richard Cohen (bokrecension av NARTH).
Sid 99: "Helande av samkönade attraktioner är möjligt. Jag har upplevt det och jag har assisterat många klienter likaså. Att se enskilda komma till förståelse av den djupare meningen av deras längtan, och se dem bli befriade från de kedjor som har bundit dem i åratal, är både rörande och tillfredsställande. Den här processen tar år. Det finns ingen snabbfix i det som rör hjärtats angelägenheter."

Richard Cohen har grundat The International Healing Foundation (IHF), som hävdar tre saker:
1) No one is born with same-sex attractions.
2) People can choose to change from a homosexual to a heterosexual orientation.
3) Change is possible.


Blev den homosexuelle handbollsdomaren Peter Mattias Jansson nerslagen?

Dimmorna om detta skingrades verkligen inte när programmet Hannah sändes i TV3 den 10 februari 2003. Enligt sportjournalisten Jan Hansson som medverkade i programmet har Peter ljugit om att han var elitspelare i handboll. Några av frågorna som infinner sig efter programmet och efter det som skrivits i pressen om denna händelsen är: Varför fanns det inga spår i snön? Eller vittnen? Och varför verkar inte den person som larmade polisen veta någonting? Eller skador dagen efter när han i TV4 sammanträffade med Mona Sahlin? Och varför verkar inte rättsintyget från sjukhuset stödja händelsen?

Före programmet fick jag info om att förkunnaren Allan Nielsen deltagit i TV-inspelningen men när programmet sändes fick han inte vara med. Varför klippte TV3 bort allting om Allan Nielsen och vad han i inspelningen av programmet hade sagt när det gäller Bibelns syn på homosexualiteten???


Från knark till Gud

Jag var en prostituerad i sex år beroende av kokain. Jag trodde att kokain var mitt enda sätt att bli "hög" på i livet. Det var det enda sätt på vilket jag kunde känna frid, kärlek och godhet som existerade i den här världen. Jag trodde på de lögner Satan ingav mig. Min mor tog emot Jesus i sitt liv omkring samma tid som jag vände mig till droger. Hon bad för mig i sex år.

Det kanske låter konstigt, men det är sant. Änglar kom till mig medan jag gick på gatan. De berättade för mig att det var dags för mig att komma hem. De berättade för mig om det sanna "Höga" och det "Allra Högsta", och hans kärlek för mig. Jag kom hem för ett år sedan, min familj lade händerna på mig och jag kände hur demoner faktiskt lämnade min kropp. Gud är så god. Hans kärlek är som inget den här världen någonsin kan känna. Han älskar oss så mycket, att veta detta är min nya höga. Och detta höga kommer jag aldrig ner från heller!

Michelle
(Vittnesbörd från: He Invites)


Dagisbarn drabbas mer av infektioner än vad andra barn gör

Detta visar en pågående studie som Karlstads universitet håller på med. Den som går på dagis har större risk för att bli förkyld och även allergisk. Enligt Smittskyddsinstitutet är risken för dagisbarnen upp till sju gånger större för att de ska drabbas av infektioner än barn som vistas i hemmet. Infektionen sprids sedan till hemmet och via äldre syskon till skolor. Kostnaden blir också stor för staten, tre miljarder varje år för vård av sjukt barn. Mycket litet har gjorts åt detta problemet därför att det inte har varit politiskt korrekt att kritisera dagisverksamheten. Pengar har inte hellre getts för forskning till det här området.


Miljöpartisten Gustav Fridolin kräver i en motion ett förbud mot hets på grund av könsidentitet (för transpersoner). Ett sådant tillägg i hetslagstiftningen skulle kräva ett tillägg i grundlagen och därmed två riksdagsbeslut med val mellan dessa beslut.

Till ny ordförande i riksdagen HBT-grupp har valts Martin Andreasson (fp). Han efterträder Tasso Stafilidis (v). Andreasson är 32 år gammal, före detta vice förbundsordförande i RFSL, sitter i folkpartiets partistyrelse och lever i partnerskap (vilket ingen tidigare riksdagsledamot har gjort). Övriga i styrelsen är Tasso Stafilidis (v), Ulf Holm (mp), Hillevi Larsson (s), Börje Vestlund (s), Johan Linander (c), Hillevi Engström (m), Tobias Billström (m). Dessutom ingår två tjänstemän.

JK (Justitiekanslern) kan inte pröva om ett flygblad som utgetts av nationaldemokraterna i Orsa är hets mot folkgrupp på grund av att det tryckts innan den nya lagen trädde i kraft vid årsskiftet. På flygbladet stod bland annat ""Att riksdagspartierna beslutat om att homosexuella ska få adoptera andras barn är så vidrigt att varje sund människa måste reagera. Man kan ju bara gissa hur många pedofilfall som kommer att skapas av detta "fördomsfria" beslut".

(Källa: RFSL)


Om svensk familjepolitik

Svensk familjepolitik skiljer ut sig, den är extrem. Det finns inget annat land, möjligen med undantag av Kina och Nordkorea, som driver en så familjefientlig linje som Sverige. Hur är det möjligt att vi i Sverige hamnat i denna förvridna attityd, hur är det möjligt att den får så brett stöd, också från så kallade liberala krafter, hur är det möjligt att den förknippas med framåtskridande och välfärd? (Karin Stenström i Världen idag 2003-02-21.) I en artikel i samma tidning berättas hur staten i Finland stöder familjerna. "I Finland får föräldrar som stannar hemma med sina barn ett särskilt hemvårdsstöd. De kan också vara tjänstlediga i tre år utan att bli uppsagda.


Två av tre får hjälp att lämna homosexualiteten

True freedom Trust i Storbritannien hjälper homosexuella att komma ut i frihet. De uppskattar att två av tre som söker hjälp får hjälp till att göra detta, medan en av tre hjälpsökande återfaller i sin gamla livsstil. Verksamheten startades 1977 av Martin Hallett och Canon L Roy Barker. Hallet levde själv som homosexuell tills han på 1970-talet blev kristen. Vad är då orsaken till att människor utvecklar homosexuella känslor? Hallet tror att det oftast handlar om problem i självbilden, om de budskap vi får om oss själva från föräldrar och omgivning (Källa: Världen idag 030228). På den här sidan har de samlat ett antal vittnesbörd.


Siewert Öholm anser i Nya Dagen 2003-03-19 att det var homolobbyn som blev melodifestivalens verkliga segrare.

Jonas Gardell svarar i Aftonbladet 2003-03-28 att Siewert Öholm är på Hitlers nivå!

Siewert Öholm replikerar i Nya Dagen 2003-04-02: "Det är inte lätt att ha synpunkter på bögikonerna Gardell och Levengood. Då ställer sig hela det svenska queerkorrekta etablissemanget rakt upp och gallskriker unisont ett enda ord: Homofob! Det är som om öronen fallit av och förnuftet är på rymmen."


Lillebror blir oftare homo än storebror, och hos personer som har 2,5 äldre bröder är homosexualitet dubbelt så vanligt. Och med fyra äldre bröder stiger sannolikheten fyra gånger. Aftonbladet 2002-03-29.


RFSL beslöt vid sin kongress i Jönköping 030330 att bilda ett nationellt ungdomsförbund - RFSL Ungdom för personer upp till 26 år. Meningen är att de ska vara den ledande kraften när det gäller att synliggöra och stärka unga homosexuella, bisexuella och transpersoner.


EU-projekt kartlägger attityder mot homosexuella i flera branscher, bland annat Svenska kyrkan. Nya Dagen 2003-04-15. Enkäten är beställd av de organisationer som medverkar i den. Nya Dagen 2003-04-16.

Särö kyrka polisanmäld av HomO – vägrade hyra ut till homopar för en välsignelseakt. Nya Dagen 2003-04-15.


Det trasiga svenska samhället

Aftonbladet 030515 konstaterar att familjen har ändrats sedan 1950-talet. Nu har över en fjärdedel av alla 17-åringar i Sverige separerade föräldrar. Lektor Anna-Lena Berglund berättar i Exp 030515 att "Det har hänt fruktansvärda saker de senaste tio åren".

I en ny studie anger 60 procent av 260 unga kvinnor att de har haft oralsex och 25 procent har upplevt samlagssmärtor. Studien pekar på att den vanligaste orsaken till smärtorna framför allt är candidainfektioner (svampinfektioner) och att det är oralsex och användningen av p-piller som ofta ligger bakom dessa infektioner. Ett ytterligare problem berättar Exp 030513 om, nämligen att många barn får allvarliga störningar och skador för livet av sexuella övergrepp. Kan det vara orsaken till att Jonas Gardell blev homosexuell? Exp 030513 skriver i en annan artikel att Gardell blev våldatagen av en äldre man som 14-åring vilket förde med sig att han drogs in i sexklubbar och prostitution.


Homosexuella slår också varandra

Våld ibland homosexuella par är inte ovanligare än bland heterosexuella par (kanske mer vanligt?, någon riktig statistik finns inte). Anneli Svensson arbetar på RFSL:s brottsofferjour och berättar att hon genom sitt arbete dagligen möter män och kvinnor som blivit misshandlade av sina partners. Mycket av det våld som sker anmäls inte och det pratas inte hellre offentligt om det.


Riksdagen beslutade om Könsneutral sambolag

Från den 1 juli 2003 ska samma sambolag gälla både för både homo- och heterosexuella par, beslutade riksdagen 030603. Definitionen för vem som är sambo är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Med parförhållande menas en förbindelse vari som regel ingår sexuellt samliv. I huvudsak har den gamla lagstiftningens regler förts över till den nya lagen dock med vissa ändringar t ex "föravtal om bodelning" samt tidsfrister när någon part önskar bodelning eller vill överta den gemensamma bostaden. Lagen om bostadsbidrag blir också könsneutral och tillämplig på sambor.

RFSL går omedelbart ut med ett pressmeddelande att man nu kräver samma äktenskapslag. Sören Andersson: "Vi kräver helt enkelt att regeringen inför de förändringar i lagen som de har utlovat. Det finns inget som helst sakskäl till varför vårt land skall bibehålla en lagstiftning, som kategoriskt diskriminerar samkönade par."

Centern hakar den 6/6 på och säger att man nu vill införa homoäktenskap genom att likställa homosexuella partnerskap med vanliga äktenskap i en gemensam lagstiftning. Detta meddelas genom ett svar från partistyrelsen på en motion som göteborgaren Michael Börjesson inlämnat till centerstämman. Börjesson är initiativtagare till centerns nätverk för homosexuella som också kallas c-gay. Kyrkor och samfund ska dock inte tvingas viga eller välsigna homosexuella. Det här visar inte bara vart centern är på väg, utan vart lagstiftningen är på väg!

Påven ger RFSL och centern kritik! Påven är ingen auktoritet för Sverige eller svensk icke katolsk kristenhet men när han besökte Rijeka i Kroatioen 8/6 gjorde han ett förnämligt bra uttalande: "Guds verkliga plan för familjen är en stabil förening mellan en man och en kvinna med samhällets välsignelse."


HomO har inte gett upp tanken på att klämma åt samfundens statsstöd

HomO träffade 2003-06-05 styrelsen för Sveriges Kristna Råd. Där framförde han på nytt sin kritik mot vissa trossamfund och att hans enda ärende är att få regeringen att pröva huruvida den diskriminering av homo- och bisexuella som han menar sig se innebär att vissa samfund inte skall ha rätt till fortsatt statsstöd. Detta enligt ett pressmeddelande från SKR. Frikyrkosamordnare Marianne Andréas i Sveriges Kristna Råd skriver i Nya Dagen 030618 att HomO inte är intresserad av en dialog med trossamfunden.


Stockholms stads kommunfullmäktige har 030610 antagit en motion som inlämnats av Vänsterpartiet. Beslutet ska ge homo-, bi-, och transsexuella av främst utländsk bakgrund särskilda resurser i ett åtgärdsprogram mot bekämpning av fördomar och intolerans.

Kanada har som tredje landet i världen tagit beslut om att homosexuella ska få gifta sig. Tidigare har Belgien och Nederländerna gjort detta tillåtet.

Utvecklingen går åt samma håll i Sverige. SvD 030614 skriver att homosexuella par snart kan komma att få gifta sig och att kyrkan förlorar rätten till vigsel när förslaget antas, ett kyrkbröllop blir inte längre juridiskt bindande. Mona Sahlin säger om detta: "Det är framför allt de homosexuella parens vilja och krav att bli behandlade på samma sätt som andra som driver mig."


Till vilken nytta har vi HomO?

Världen Idag har i en artikelserie granskat Homoombudsmannen och funnit en del saker som får anses iögonfallande. HomO har haft mycket få fall att sysselsätta sig med trots anslag på 5,2 miljoner i bidrag (år 2002) och ett halvt dussin heltidssysselsatta. Under de fyra år som gått har HomO inte lyckats driva ett enda fall av diskriminering till domstol. I ett fåtal fall har det gått till förlikning. På grund av det låga intresset för HomO har därför information och marknadsföring varit den viktigaste uppgiften. 2002 fick man in 25 anmälningar, det kan jämföras med Jämställdhetsombudsmannen som fick in 4746 anmälningar, Diskrimineringsombudsmannen som fick in 686 anmälningar och Handikappombudsmannen som fick 210 anmälningar. Antalet människor som vänder sig till HomO är också väldigt få. Man fick 450 telefonsamtal samt 370 e-post och brev. Det blir bara 1,2 samtal per dag, ett brev eller e-post per dag. Av telefonsamtalen var det 166 som handlade om att ge råd till enskilda per telefon under ett helt år. Men Hans Ytterberg kan ju istället göra annat då. Ytterberg har sedan han tillträdde varit ute i Europa och rest med flyg för hela 264 000 kronor. Och för Ytterberg så är det businessklass som oftast gäller. Han resebyrå säger att Ytterberg vill åka lyxigt. Även inom Sverige föredrar Ytterberg flyg framför tåg. Vin och sprit i samband med representation och som gåvor vid uppvaktningar finns också bland utgifterna. Annonser till RFSL-tidningen Kom Ut och QX har gått på drygt 80 tusenlappar. Till vilken nytta har vi HomO?

Världen Idag har 13 juni 2003 gått vidare och granskat HomOs resor och visar på hur HomO Ytterberg fått ersättning från staten för en lyxresa till Paris, kombinerad med semester (tre dagar i tjänsten och sju dagars semester). HomO tog dock inte ersättning för dubbelrum och traktamente under tiden för semester. HomO har också fått ersättning för taxiresor till och från sin bostad när han varit på tjänsteuppdrag i Stockholm. Enligt skattemyndigheten är dessa resor skattepliktiga.

24 juni 2003 uppmärksammar Ekot HomOs dyra flygresor. Ekot visar att Hans Ytterberg rest elva av tolv gånger utanför Norden, i affärsklass när han flugit, trots att det i hans resereglemente står att man ska resa i turistklass. I turistklass är priserna en fjärdedel av priset i affärsklass. Nya Riksrevisionsmyndigheten ska i augusti granska HomOs dyra affärsresor.


Det görs omkring 30 könsoperationsbyten per år i Sverige till en kostnad av cirka en halv miljon per styck. Kostnaden finansieras helt med statliga medel. Det blir totalt 15 miljoner per år. I Sverige finns ca 900 personer som bytt kön. (Världen idag 030619.)


The Battle Has Begun - Rick Joyner.

Gaykampanj upprör många. "Hemskt att tillskriva små barn en sexuell identitet" Ab 03-07-24. Monica Dahlström-Lannes är vice ordförande för organisationen Ecpat som arbetar mot exploatering av barn. Hon säger om pridefestivalens bilder i Världen idag 030725: "Synsättet är farligt nära och liknar pedofilers sätt att se på barn. Barnen framställs som sexualobjekt och ögongodis åt vuxna." I kombination med texten är avsikten tydlig, att sexualisera barn på ett felaktigt sätt, säger hon.

Detta är inte tolerans. skriver Nya Dagen i en ledare och påtalar bristen på tolerans inom gayrörelsen. Nya Dagen 030731.

Angående homokrav: I ett pressmeddelande 030730 framgår av Sören Andersson, ordf i RFSL att en av huvudpunkterna för Stockholm Pride i år är att skapa opinion för att lesbiska ska få rätt att skaffa barn genom insemination, och där passade det tydligen in att ha Fredrik Reinfeldt med som invigningstalare (han blev dock utbuad av publiken). Och som vanligt så går Sören Andersson och RFSL fram med följande argumentering: "Vi kräver att man genomför en förändring av lagstiftningen nu!" När Riksdagen har böjt sig för det här kravet får vi säkert höra följande: "Vi kräver att man genomför en könsneutral äktenskapslagstiftning nu!" Vi kräver... nu!

Ett 30-tal nationaldemokrater anföll pridefestivalståget, några av dem kastade stenar och flaskor mot deltagarna och en person skadades och fick föras till sjukhus. Att protestera mot homosexualitet och pridefestivalen på detta brutala sättet är att göra dess syfte en stor björntjänst som istället stärker homorörelsen. Vem som kastade första flaskan är dock oklart, flaskor och burkar kastades från båda hållen innan skinnskallarna rusade fram.

Fyra av de nio åtalade nationaldemokraterna dömdes till fängelse i mellan 10 månader och ett år och sex månader för upplopp och grov misshandel. DN 040507.


Påven och Bush tillkännager kamp mot homoäktenskap. Påven/Vatikanen gör detta i ett 12-sidigt dokument där man säger att "Det finns absolut ingen anledning att ens fundera över om homosexuella relationer liknar eller på minsta sätt motsvarar Guds tanke om äktenskapet och familjen." Påven uppmanar katolska politiker till motstånd mot samkönade lagar.

Gayrörelsen reagerar naturligtvis starkt på detta och Sören Andersson i RFSL tycker det är absurt att Vatikanen finns representerad i FN och Andersson stöder den internationella gayrörelsens krav på att Vatikanens status i FN-sammanhang ska ses över.

Bush förkastar tanken på äktenskap av samma kön och säger att han tror att äktenskapet var tänkt att vara mellan man och kvinna. Gayäktenskap är förbjudna i USA. men staten Vermont tillåter civila föreningar. Gayrörelsen i USA tycker att Bush gör sig skyldig till diskriminering. Det är Kanadas steg till att legalisera gayäktenskap som intensifierat debatten i USA, samt att USA:s Högsta Domstol tagit bort Texas sodomilagar.


För första gången anmäls en pastor för att ha hetsat mot homosexuella. Det är pingstpastor Åke Green på Öland som i en predikan i Borgholms pingstkyrka tog sig an det laddade ämnet homosexualitet. Nya Dagen 030731.
Detta har resulterat i en polisanmälan för hets mot folkgrupp från Fredrik Johansson, distriktsordförande i RFSL i Kalmar, efter uppgifter som stått i Ölandsbladet. Nya Dagen 030731.
Pastorn har kallads till polisförhör. Nya Dagen 031118.

Världen Idag skriver 030808 att redaktören på tidningen Hans-Göran Björk i somras gjorde en anmälan om hets mot kristna angående ungdomstidningen Lava som utges av Stockholms Kulturförvaltning. Där fanns en teckning i den där kd-ledaren Alf Svensson och TV-journalisten Siewert Öholm har sex med varandra, med tillhörande text om att "rensa bort ett kristet moralsystem från jordens yta." Justitiekanslern behövde bara några dagar på sig för att komma till den slutsatsen att detta inte var någon hets, därför att kristna är inte någon minoritetsgrupp. Jag undrar vad som hänt om någon istället hade publicerat en nidbild av två homosexuella och skrivit: "rensa bort ett homosexuellt moralsystem från jordens yta"? Antagligen hade utgången blivit den motsatta. Nu ska samme man utreda om pingstpastorn på Öland hetsat.

Dokusåpornas lösaktiga innehåll öppnar upp för homosexuella förbindelser och trender bland allmänheten. Exp 030805. Dessutom försöker Expressen just nu höja sin upplaga med artiklar om sex och otrohet. Det borde vara dags för en köpbojkott mot Expressen istället! Och TV:n är idag ett allvarligt hot mot kristna värderingar, till och med för kristna tittares familjer, för många glömmer bort var avstängningsknappen sitter.

Förvillade homosexuella: Många homosexuella tror att Jesus var homosexuell! BPNews 020605.


Homosexuella äktenskap och barnadoption av homosexuella par:
är allmänheten i EU redo?

EOS Gallup Europe, ett belgiskt opinionsundersökningsföretag, har genom lokala institut frågat ut 15074 personer i 30 europeiska länder, 500 i varje land representerade befolkningen 15 år och äldre. Utfrågningen gjordes mellan den 21 och 27 januari 2003. Resultatet visar att 57 procent av nuvarande EU ställer sig positiva till homosexuella äktenskap och 39 procent är negativa till detta. För Sveriges del var 70 procent positiva och 26 procent negativa. Sedan kan man ju fråga sig om t ex Luxemburg och Storbritannien ska räknas med lika tyngd i en undersöknings resultat. För närvarande har Belgien och Holland infört homosexuella äktenskap..

RFSL har i ett pressmeddelande gått ut med informationen att 60 procent i EU är positiva (avrundning uppåt!) till att samkönade par ska kunna ingå äktenskap och att det nu inte längre finns giltiga skäl till varför Göran Perssons regering tvekar i den här frågan. "Här handlar om att sätta ner foten och tydligt visa var man står", skriver Sören Andersson i RFSL.

Men undersökningen visar också att av de 13 kandidatländerna till EU så är bara 23 procent positiva och 70 procent är negativa. Den opinionen vill inte RFSL höra talas om, det gäller tydligen att sätta ner foten nu innan dessa länderna kommer med i EU

När det gäller barnadoption så är dock rollerna ombytta. Borde Sverige då upphäva den lag man nyligen stiftat om detta? RFSL är inte konsekventa. I det nuvarande EU är 42 procent positiva, men 55 är negativa till barnadoption för homosexuella par. Och av kandidatländerna är endast 17 procent positiva och 76 procent är emot detta. Siffrorna visar dessutom att 50 procent av svenskarna är emot barnadoption för homosexuella par medan 42 procent kan tänka sig detta. Naturligtvis omtalar inte RFSL detta.

Undersökningen visar att de mest positiva för homosexuellas större rättigheter finns bland kvinnor, den yngre befolkningen, högutbildade, vänsteranhängare och icke kristna/muslimer.


Ja till könsneutralt äktenskap är ett nej till barnens bästa. Yvonne Andersson (kd) i Nya Dagen 030916.

Regeringen har gjort en utredning om internationella adoptioner och i betänkandet "Adoption – till vilket pris?" föreslår man en förmedlingsplikt som gör att adoptivorganisationerna inte i fortsättningen ska kunna välja att neka förmedlingar till homosexuella eller ensamstående, om de är godkända som adoptivföräldrar.

Svenska skolungdomar sex-trakasseras. Varannan flicka har kallats hora. Aftonbladet 030922.

''Nu får det väl vara slut på alla bögfrågor''. Utrikesminister Jan O Karlssons tunga slant efter en utfrågning vid en presentation av biståndspropositionen. Det gjorde att RFSL:s Sören Andersson och en del andra, främst homosexuella förespråkare i Riksdagen, kräver hans avgång. Aftonbladet 030924.

Jonas Gardell lämnar Författarförbundet i protest. Anledning: Författarförbundet ställde sig inte bakom förslaget till "hetslagen" som skyddar homosexuella mot förföljelse i skrift. Anledningen till att Författarförbundet inte gjorde det var att de ville värna om yttrandefriheten, för att yttrandefrihetslagen inte skulle urholkas ännu mer. Aftonbladet 030926.

Homosexualitet, sex utanför äktenskapet och att leva ihop utan att vara gifta kan bli olagligt i Indonesien. Aftonbladet 030930.

Den första homoadoptionen har godkänts av socialnämndens individ- och familjeutskott i Umeå. Sixten, ett och ett halvt år, fick två mammor. Pappan avsade sig föräldraskapet och gav sitt medgivande till att Hanna Markusson Winkvist adopterade sonen tillsammans med modern Anna.

RFSL Ungdoms granskning av skolornas läromedel i Biologi. Forskning visar dock att homosexualitet orsakas av sociala och psykologiska faktorer.

Ny bok berättar för föräldrar: "Homosexualitet kan förhindras". Boken är skriven av Dr. Joseph Nicolosi och heter A Parent's Guide to Preventing Homosexuality. Nicolosi som utmanar begreppet att homosexualitet skulle vara genetiskt säger: "Den här boken handlar om att ge föräldrarna ett val. Föräldrar kan inte förhindra någonting som de inte förstår". Dr. James C. Dobson säger om boken: "Det fordrar ett stort mod att säga någonting om det här ämnet när det inte överensstämmer med det som är den politiskt korrekta synen. Dr. Nicolosi är en av dessa män som har modet att stå för sin övertygelse."

Washington Post berättade 2002-10-21 om Amy Tracy, en före detta lesbisk kvinna som arbetade som pressekreterare i Washington DC vid högkvarteret för National Organization for Women (NOW). Tracey gav en beskrivning om hur hon lämnade sitt liv som feministaktivist och en lesbisk kvinna för att sträva efter en relation med Jesus Kristus. family.org 021021.

En man i 30-års åldern som varit verksam inom RFSL:s ungdomsverksamhet har dömts till villkorlig dom med samhällstjänst av Stockholms tingsrätt för sexuellt utnyttjande av underåriga. Mannen knöt kontakt med sina offer, två unga pojkar, genom homosajten Sylvester. Mannen är en känd debattör och har indirekt fungerat som rådgivare till den svenska regeringen. Under Pridefestivalen ledde han en debatt. Han har också varit en stark kritiker av Alf Svensson och kristdemokraterna. Expressen och Världen idag.

HomO får mer pengar av regeringen. Anslaget för 2004 höjs från 6,493 miljoner kr till 8,098 miljoner kr.

HomO har bett att Skolverket omedelbart ska granska de kristna friskolorna inom ramen för verkets tillsynsverksamhet. Orsaken är en enkät som publicerats i tidningen Skolvärlden som är medlemstidning för Lärarnas Riksförbund. I enkäten som utfrågat en tredjedel av de 61 kristna friskolorna visade det sig att de tillfrågade skolorna inte accepterar homosexuella som lärare (endast en skola uppgav sig inte ta någon ställning i frågorna). Den viktigaste anledningen till friskolornas inställning är att de anser att homosexualitet är oförenligt med Bibelns ord. HomO vill därför ha prövat om de kristna friskolornas krav på lärarna är förenligt med skolans värdegrund.

RFSL söker i en annons personer som ska vara informatörer i skolorna. Som krav ställs att man ska vara homo- eller bisexuell. Heterosexuella accepteras alltså inte till att vara informatörer. HomO har inte reagerat på det.

Folkpartiet föreslår homoäktenskap. På landsmötet i Västerås 031109 föreslog folkpartiet att homosexuella par ska få ingå äktenskap. Det innebär också att folkpartiet nu vill ersätta den nuvarande äktenskapsbalken med en könsneutral äktenskapsbalk. Religiösa trossamfund ska dock inte bli tvingade till att viga homosexuella par. Lesbiska par föreslogs också få rätt till inseminering på klinik.

Massachusett är den första delstaten i USA som legaliserar homosexuella äktenskap enligt ett beslut i dess högsta domstol 031118. Beslutet gäller från och med 040516. Beslutet var inte enhälligt, det togs med fyra röster mot tre.


Chrys Caragounis och boken "Homoerotik"

Sveriges Förenade Gaystudenter (SFG) har anmält Lunds universitet till HomO för professorsutnämningen av Chrys Caragounis. Det som sticker SFG i ögonen är en bok om homosexualitet "Homoerotik" som han publicerade för tre år sedan. SFG påstår att han genom en jämförelse med samhällets inställning till kleptomani velat kriminalisera homosexualiteten. Detta förnekas av Caragounis. Nya Dagen 2003-11-12.
(HomO lade i mars 2004 ner denna anmälan och menar att det inte går att se att universitetet brutit mot lagen genom utnämningen av Caragounis.)

Boken "Homoerotik" ger en ypperligt bra redogörelse för Bibelns och antikens föreställningar om homosexualitet. Varför är det ingen i vårt samhälle tidigare som vågat lyfta fram den här boken? Bland teologer och kyrkliga företrädare vore den väl en given bok att ha med som ett diskussionsunderlag. Nu är det istället SFG som gör en liten bisak i boken till huvudsak. De kritiserade sidorna 74-75 av boken för ett resonemang om likheten mellan två olika läggningar, homosexualitet och kleptomani och Caragounis hävdar som sin tes att läggningen i båda fallen inte är okontrollerbar, den kan tyglas. Har han rätt eller fel?

Tilläggas kan att det var den homosexvänliga redaktionen på Kyrkans Tidning som startade mediastormen med en artikel där man felaktigt påstod att Caragounis ville kriminalisera homosexualitet. Så gör man när sakargumenten tryter!

Kyrkans Tidning vägrade publicera tillrättaläggande av felaktigheter.


Kristen hemsida polisanmäld

Webbplatsen Bibeltemplet som drivs av Leif Liljeström i Stenungsund har polisanmälts för hets mot folkgrupp av juridikstudenten Jonas Eklund. På sidorna har han hittat följande citat som han anmält:
"Den moderna homofilin är källan och motorn bakom aidsepidemin".
"Utan homofilins högröstade bejakelse av all slags sexuell frigörelse skulle aids aldrig kunna breda ut sig så som smittan gör i dag".
"Det är inte nog för dessa människor att vältra sig i sitt eget fördärv. De vill att hela världen ska dras med dem ner i det helvete de vet att de är dömda till".
Jonas Eklund vill nu få prövat om detta är hets mot homosexuella. GT/Exp 031113.


Vart är Kristdemokraterna på väg?

Bojan Ticic är ordförande för KDU-Stockholm och öppet homosexuell, han har också berättat att han har en pojkvän. Han har varit aktiv inom RFSL och till och med suttit i RFSL:s ungdomsstyrelse. Han har krävt inskränkningar i yttrandefriheten för dem som kritiserar en homosexuell livsstil, samt propagerat död åt heteronormen. 2002 berättade han att han besökte Pridefestivalen "för att ha kul" och att det var ett skoj tillfälle att "möta trevliga människor".

Citatet: "Det är lättare att vara bög bland kristdemokrater, än kristdemokrat bland bögar..." -Bojan Ticic, förbundsstyrelseledamot för Kdu och öppen homosexuell.

Erik Slottner, 23 år och bög, sitter som förste vice ordförande för kristdemokraternas ungdomsförbund. Enligt tidningen Kristdemokraten aspirerar han på ordförandeposten inom KDU. Han arbetar som Inger Davidssons sekreterare och politiskt sakkunnige. Till den posten har han blivit handplockad! Han är för en könsneutral äktenskapslagstiftning.


Regeringen har kommit med förslag till en ny smittskyddslag (genom hälsominister Morgan Johansson), där man vill avskaffa bastuklubbslagen. Förslaget får kritik av bland andra socialdemokraten Carina Hägg som ser en fara med att klubbarna kan bli bordeller. Hon säger vidare till Världen idag 031121 "Lagstiftningen kan inte reglera vilka människor som får vistas i lokalerna" och menar att det finns krafter som vill återinföra klubbarna för att kunna tjäna på sexhandel. Carina Hägg berättar också att den kritik hon framfört har gjort att hon själv har bemötts otrevligt.

HomO Hans Ytterberg vill ha en könsneutral äktenskapsbalk. Detta enligt ett förslag som överlämnades till justitieminister Thomas Bodström 031126. HomO tycker nu att det är särbehandling att ha partnerskap för homosexuella (infördes 1995 och var då en stor seger för homosexrörelsen) och äktenskap för heterosexuella. Det är nu 8 år senare, enligt HomO, ungefär som när svarta människor i USA för 50 år sedan fick sitta längst bak i bussen och fick resa sig när någon vit person ville ha sittplatsen!

Krogägare kastade ut lesbiska som pussades. HomO stämmer krogägaren för detta. Detta är första fallet som HomO tar till en domstol enligt den nya diskrimineringslagen som började gälla 1 juli 2003. Om krogägaren fälls riskerar han böter eller fängelsestraff upp till ett år. Exp 031205.
Krogägaren frias för homodiskriminering. Aftonbladet 040219.

Gay-världen tänker inta Jerusalem i augusti 2005 och anordnar då en internationell gayparad. En liknande parad i Rom år 2000 samlade en halv miljon människor. Paraden kommer förvisso att bli kontroversiell.

Gaystudenterna anmäler 13 högskolor till HomO och JämO för att de saknar handlingsplan eller konkreta åtgärder att presentera i sitt arbete mot diskriminering på grund av sexuell läggning och transsexualism. DN031206.

Italien förbjuder homosexuella och ensamstående kvinnor att använda sig av donerad sperma, ägg och surrogatsmöderar. Endast heterosexuella par i stabila förhållanden får ansöka. Ab 031212.


Janelle M. Hallman-Burleson, The Condition of Female Homosexuality. Villkoren för kvinnlig homosexualitet - bristfälliga relationer som kan leda till en inre kamp i en dotters liv om sin sexuella identitet.

Tony var aktiv i gay-rörelsen för att homosexuella lagar skulle kunna införas och förändra samhället, men när han började läsa Bibeln förstod han att det var han som måste förändras. My Story.

Trons Värld 031023 berättar i en artikel om Susanna vars liv blev förstört av 9 års incest och som under en tid i sitt vuxna liv nästan uteslutande umgicks med homosexuella män. Hon berättar från denna tiden: "Jag hade många och långa samtal med homosexuella. De flesta hade blivit homosexuella efter våldtäkter och annat våld. Nästan alla saknade en pappa. Jag satt många gånger och lyssnade när de under tårar berättade om sin förtvivlan, om hur de längtade efter en fru och barn. Jag talar om etablerade homosexuella män mellan trettio och fyrtio som hade varit homosexuella sedan tonåren."


Proteststorm mot homoäktenskap. Allt fler protester mot homoäktenskap skickas till riksdagens lagutskott. Nya Dagen 031223.

Homosexuella rättigheter i USA får motstånd. 55 procent av den amerikanska allmänheten vill att dagens lagstiftning ändras så att äktenskap mellan homosexuella förbjuds. Nya Dagen 031223.


Till indexsidan.


Skulle det finnas någonting som är felaktigt eller strider mot gällande lag på denna sidan så var god meddela mig så jag kan ändra på detta i så fall.  E-mail.  

 
louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 3 sport blue lebron 12 Louis Vuitton Outlet new jordans 2014 louis vuitton outlet beats by dre outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 6 sport blue Louis Vuitton Outlet louis vuitton outlet michael kors outlet Lebron 12 jordan 6 history of jordan jordan 6 sport blue jordan 3 sport blue history of jordan 6s louis vuitton outlet lebron 12 louis vuitton outlet sport blue 3s louis vuitton outlet coach outlet online Retro Jordans For Sale louis vuitton outlet kate spade outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 6 history of jordan louis vuitton outlet cheap jordans jordan 6 history of jordan concord 11s cheap jordans michael kors outlet sport blue 6s louis vuitton outlet